بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960252455
نام و نام خانوادگي : آرمينه نگهداري
عنوان پایان نامه : زيبايي شناسي نقاشي در تقابل با «ندانستگي» (از مدرن تا پست مدرن)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : الهه مقدمی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از اهداف این پژوهش آگاهی بخشی پیرامون مفاهیمِ نظری فلسفه که قرن ها بر تولید آثار هنری و ارزیابی آنها مؤثر بوده اند، می باشد. از اهداف دیگر می توان به بررسی رابطه میان نقاشی و فلسفه و تعیین جایگاه آگاهی و «ندانستگی» در نقاشی اشاره کرد. با توجه به نگاهِ امروزي فلسفه ي هنر بايد گفت که با کانت به معناي واقعي کلمه «زيبايي شناسي انتقادي» شروع و بحث از زيبايي، رها از کارکردها و سودهايش مطرح شد. با ورود به دوران پست مدرن، معنا در نقاشي دچار پراکندگي شد و به تاخير افتاد و هنر با مفهوم «ضدِ هنر» خودش را به چالش کشيد، گويي که از مفهوم خود مي گذرد تا بدان وفادار بماند. (احمدي، 1394) اين مفاهيمِ متناقض باعث شد تا شماري از فيلسوفان به مفاهيمي چون عليه تعريف، عليه تفسير و عليه معنا در نقاشي اشاره کنند. آگاهي در نقاشي و مرز آن امري بسيار قابل توجه در فعلِ نقاشي بوده است؛ در اين پژوهش که با نام "زيبايي شناسي در تقابل با ندانستگي" (از مدرن تا پست مدرن)، انجام شد تلاش مي شود تا با مطالعه ي زيبايي شناسي از ديگاه فيلسوفاني مانند کانت، هگل، والتر بنيامين و تئودور آدورنو به مفهوم ضد زيبايي شناسي و فلسفه نفي اشاره شود و آن قسم از آراء و نظريات فيلسوفان در خصوص رابطه نقاشي و زيبايي شناسی و بازنمايي در نقاشي و آگاهي بررسي شده است؛ در همين راستا نقاشي خام و هنرمنداني مانند فرانسيس بيکن و مارسل دوشان پيرامون موضوعِ مورد نظر بررسي شده اند. پژوهش پيش رو با استفاده از روش توصيفي-تحليلي و گردآوري کتابخانه اي انجام شده است. نتايج اين پژوهش نشان داد که مطابق با فرضيه ي پژوهش، نقاشان اساسا می توانند از کار خود آگاه نباشند و در عين دانايي به آنچه انجام مي دهند نادان باشند؛ نادان صفتي است براي افرادي که کاري را انجام مي دهند که بدان آگاه نيستند و يا به عمد اطلاعات مهم و حقايق را ناديده مي گيرند و يا بدان بي اعتنايي مي کنند؛ اصالتي که آدورنو از آن ياد مي کند گويي فقط در ساحتِ همين ندانستن حاصل مي شود. واژگان کليدي: زیبایی شناسی، نقاشی، ندانستگی، فلسفه، آگاهی
كلمات كليدي : زیبایی شناسی، نقاشی، ندانستگی، فلسفه، آگاهی
تاريخ دفاع : 1398-04-23