بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950126349
نام و نام خانوادگي : سونیا علی حسنی گیلاکجان
عنوان پایان نامه : شمایل نگاری در چاپ سنگی دوره قاجار (بررسی تطبیقی شمایل نگاری شاهان قاجار در نسخه های چاپ سنگی با نمونه های شمایل نگاری آن ها در نقاشی ها با توجه به ویژگیهای ادبیات آن دوره)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سید عبدالهادی شبیری نژاد
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : بهرام کلهرنیا ,
چكيده : پژوهش پیش رو به بررسی شمایل های شاهان دوره قاجار در نقاشی ها و چاپ سنگی ها با رویکردی به ادبیات این دوره می پردازد و در این راستا به شناخت و درک معنایی و مفهومی واژه های شمایل، شمایل نگاری و شمایل شناسی پرداخته شده است. در طی فرایند پژوهش حاضر؛ تاریخچه و آنچه که بر شمایل و شمایل نگاری ها در طول تاریخ بشر از ابتدا تا دوره قاجار، در جهان و ایران گذشته، چه از لحاظ معنوی، الهوی و مقدس آن و چه از منظر زمینی و به نوعی غیر مقدس آن مورد بررسی قرار گرفته است تا نسبت به ریشه های موضوع پژوهش شناخت دقیق تر، بهتر و کاملتری حاصل آید. در فصل چهارم نیز به صورت متمرکز به اتفاقات و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ... دوره قاجار که توسط شاهان این دوره رقم خورده و همچنین اختصاصاً به بررسی ادبیات، نقاشی و چاپ سنگی؛ به صورت نمونه موردی از شمایل شاهان این دوره پرداخته شده است. برای این منظور به مطالعه و بررسی کتب و منابع مستند موجود پرداخته شده است، تا بتوان به پاسخ پرسش اصلی این پژوهش که از اهداف مهم آن می باشد دست یافت، اینکه نقاشی این دوره تا چد حد از ادبیات این دوره متاثر بوده است و ادبیات و نقاشی این دوره چه تاثیری بر نسخه های شمایل نگاری چاپ سنگی و هنر مردمی داشته اند؟ در نیتجه این پژوهش تأثیر مستقیم و شفافی که ادبیات بر نقاشی ها و چاپ سنگی ها گذاشته است، کاملاً مشهود و واضح می باشد.
كلمات كليدي : شمایل نگاری، چاپ سنگی، قاجار
تاريخ دفاع : 1397-10-29