بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950241529
نام و نام خانوادگي : مهدیه باقری وناشی
عنوان پایان نامه : تاثیر عکاسی بر تصویر سازی معاصر و تصویر سازی بر اساس داستان ویس و رامین
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اسدالله طبیب زاده
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : وحید شیخیان ,
چكيده : عکاسی شیوه بازنمایانه نیست . عکس خصیصه مشترکی با تصویرسازی دارد که تصویرسازی بدان وسیله دنیا را بازنمایی می کند . امروزه عکاسی ، مانند بسیاری از هنرها در قالب شیوه های آکادمیک ارائه مش شود . برای اینکه فرد به گونه ای صحیح وارد این عرصه شود نیازمند آگاهی از این روش ها است . روشن است که به وجود آمدن و پیشرفت هر هنری رابطه تنگاتنگی با سایر هنرها دارد؛ هم چنان که با وجود استقلال نسبی عرصه های عکاسی و هنر جدید بین این دو مناسبات پیچیده ای وجود دارد که سبب گسترش هم زمان کاربرد آن ها شده است . هنر جدید ایران هم از این امر مستثنی نیست . عکس ها که روزگاری به عنوان ضمایم متون رسمی وارد حوزه دانش شدند ،امروزه به شکلی بی قید ، متن جریان ها را به خود اختصاص داده اند و اندیشمندان حوزه فرهنگ را وادار ساخته اند بر نقش معنا رسان آن ها و دستور زبان بصری تاکید ورزند .
كلمات كليدي : تأثیر ، عکاسی ، تصویرگری ، معاصر
تاريخ دفاع : 1398-03-20