بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910615724
نام و نام خانوادگي : الهام شمسایی اصل
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی نماد حیوانات در نگارگری و قالی های دوره تیموری و صفوی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : محمد اخباری ,
محمد هادی دانش
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : یونس قربانی ,
فاطمه شاهرودی
چكيده : پژوهش پیش رو سعی بر بررسی تطبیقی و شناخت اشکال حیوانات بر اساس مفاهیم نمادین، نوع طراحی و استفاده آنها در نگارگری و قالی های دوره ی تیموری و صفوی دارد. مسئله ی اصلی این پژوهش این است که نقوش حیوانی در آثار نگارگری و قالی های دوره ی تیموری و صفوی چه تفاوت ها و شباهت هایی از حیث نوع طراحی دارند، کاربردی یا تزیینی هستند و یا به معنای نمادین بکار گرفته شده اند؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع تطبیقی – تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای و منابع مکتوب و اسنادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر آن است که نقوش حیوانات در دوره ی تیموری و صفوی در قالی ها و نگارگری ها هم کاربرد تزیینی داشته است و هم نمادین و داراری مفاهیم اسطوره ای بوده اند، که در پژوهش پیش رو این مفاهیم و کاربرد تطبیق و تحلیل شده اند.
كلمات كليدي : نگارگری، قالی، صفوی، تیموری، نماد.
تاريخ دفاع : 1993-11-11