بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950142369
نام و نام خانوادگي : سحر مقدم کاریچیان
عنوان پایان نامه : زیبایی شناسی در کالیگرافی فارسی با رویکردی مدرن
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فریدون امیدی نقلبری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نقاشيخط عموما به گونه اي از نقاشي معاصر ايران اتلاق مي شود که حدود پنجاه سال قدمت دارد. جنبه نظري نقاشيخط، جهت به دست آوردن مباني نظري براي آن، از سه منظر قابل توجه است. يكي توجه به بار سنتي و بومي نقاشيخط كه حضور خط در اين آثار عمده اين بار را بر عهده دارد. ديگري توجه به بعد نوگراي نقاشيخط، که تحت تاثیر نقاشي مدرن است و در نهايت التفات به چگونگي تلفيق و ادغام دو بعد پيشين است. هر يك از اين منظرها مي تواند بهانه اي باشد براي مطرح كردن سه نوع نگاه متفاوت به ابعاد نظري نقاشيخط؛ يعني نگاه از منظر سنت گرايي، از منظر هنر مدرن، و از منظر مباني نظري هنر. در اين پژوهش سعي شده در كنار تبيين اين سه نگاه مختلف در تدوين مباني نظري نقاشيخط، جايگاه اين هنر رو به گسترش در عرصه هنر معاصر ايران بررسي شود.
كلمات كليدي : زیبایی شناسی، کالیگرافی فارسی، مدرن
تاريخ دفاع : 1397-11-06