بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950258115
نام و نام خانوادگي : امیر سمامی
عنوان پایان نامه : امکان ایجاد ساختار دراماتیک متون کهن ‌فارسی بر انواع نمایش ایرانی(خیابانی - گونه تماشا ) با تاکید برداراماتیزه نمودن داستان میرنوروزی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سهیلا نجم
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : امیر کاووس بالازاده ,
چكيده : این پژوهش باتوجه به متون کهن فارسی و کاربرد آن در ادبیات دراماتیک بعنوان یک عامل نگارش نمایشنامه های فارسی تلاش می کند بین ادبیات شفاهی – مکتوب وکهن فارسی با نمایشنامه و در نهایت برای اجرای صحنه (تاترملی )پیوند بزند بنابراین به دونکته اقتباس و نگارش از آثارادبی به دراماتیک پرداخته و راهکارهای جدیدی را باتوجه به شیوه اجرایی تاتر خیابانی (فضای باز) ارائه می کند روش تحقیق پژوهش ، مطالعه واستفاده ازمنابع مکتوب نتایج بدست آماده را عامل رشد و ارتقا و امکان ایجاد دارماتیزه نمودن متون نمایشی می داند که سرانجام و جایگاه تاتر ملی را ارتقا می بخشد بررسی شیوه اجرایی و وضعیت کنونی متن نمایش و رسیدن به ایده آل ها را مطرح می نماید . شیوه تحقسق نظری و کتابخانه ای بوده و تجزیه و تحلیل همراه با تطبیق انجام پذیرفته است کلید واژه ها : نمایش نامه ، فضای باز ، متون کهن ادبی ،اقتباس، ادبیات شفاهی و مکتوب
كلمات كليدي : نمایش نامه ، فضای باز ، متون کهن ادبی ،اقتباس، ادبیات شفاهی و مکتوب
تاريخ دفاع : 1397-06-17