بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930593401
نام و نام خانوادگي : پگاه چیت‌ساز
عنوان پایان نامه : مطالعه فیگور انسان در نقاشی های مکتب اصفهان (با مطالعه موردی 1-رضا عباسی ، 2- معین مصور)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نادر موسوی فاطمی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر رخشان ,
چكيده : هدف این پژوهش بررسی طرح انسان در آثار مکتب اصفهان است. برای این منظور ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها وپایگاه های اینترنتی اسناد علمی مکتوب موجود در این خصوص مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با بررسی آثار تایید شده توسط برخی از محققین، عناصر موجود در ساختمان پیکره ها از جمله فرم اندامها ،خطوط ترسیم شده،رنگ های مورد استفاده والبسه پیکره ها مطالعه شد. اندام ها و نوع نگرش به انسان بر اساس اهداف تحقیق دسته بندی شد و با مقایسه این یافته ها با اطلاعات بدست آمده از اسناد موجود،نتایجی که مشروح آن در فصل سوم و چهارم همین اثر نگاشته شده است بدست آمد و در این فصل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. كليدواژه ها: صفوی ، نقاشی مدرسه اصفهان ، چهره انسانی ، روش و روش
كلمات كليدي : صفوی ، نقاشی مدرسه اصفهان ، چهره انسانی ، روش و روش
تاريخ دفاع : 1398-03-20