بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910842110
نام و نام خانوادگي : مريم عادلي
عنوان پایان نامه : بررسي كاربرد نقوش در هنر معاصر جهان (2015-1900)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
بهنام كامراني
استاد مشاور () : ,
چكيده : قدمت نقوش همپاي نقاشي‏هاي غاري است. انسان‏هاي اوليه در ابتدا از نقوش به شكلي نمادين استفاده مي‏كردند، و بعدها با كشف چرخ سفال‏گري و بلوغ فكري و تكامل توجه بيشتري به اطراف و زيبايي‏شناسي پيدا مي‏كنند. آثار باقي‏مانده از سفال‏ها و مفرغ‏هاي لرستان نشانه‏ي آن است كه انسان‏هاي آن زمان به ساده‏سازي طبيعت مي‏پرداختند. بافته‏هاي اوليه، سبد بافي و سفال‏گري باعث شد تا به مفهوم تكرار و ريتم توجه بيشتري بشود و مفهوم آن را به در طبيعت پيدا كنند و اين توجه تا به آن جا انجاميد كه نوع تكامل‏يافته‏ي آن را به زيبايي در معماري و خطاطي و ... مي‏توان ديد. شروع شهرسازي اين امكان را به انسان داد تا توجه بيشتري به محيط اطراف و زيبايي داشته باشد و همين باعث پيشرفت نقوش شد. به احتمال زياد، نقش‏پردازي توسط زنان انجام مي‏گرفته است. در تمدن‏هاي اوليه نمادپردازي نقش و خط، يك خاستگاه دارد تا آنجا كه مي‏توان خط ميخي، هيروگليف و خطوط تصويري را نقش فرض كرد. نقوش گياهي به همراه ريتم و تكرار بسيار ديده مي‏شود و چشم‏ها را نوازش مي‏كنند، نقوش معماري با جابجايي در خشت‏ها و آجرها شكل مي‏گيرد. بعد انسان به دنبال راهي برآمد تا بتوان نقوش را بر روي ظروف و آجر ثبت كند. سپس لعاب كشف شد و آجرهاي لعاب‏دار زينت بخش معماري گشت. در اين تحقيق به اهميت نقوش و احيا دوباره هنر تزييني و جنبش‏هاي مهمي كه نقش در آن‏ها محور مركزي است اشاره شده، جنبش‏هايي چون آرت نوو، آرت دكو و جنبش نقش و تزيين از اهم آن‏هاست. به اميد آنكه اين تحقيق بتواند در شناخت رويكردهاي معاصر جهان از منظر آثاري كه نقش‏گرا هستند راهگشا باشد.
كلمات كليدي : نقوش، هنر معاصر جهان
تاريخ دفاع : 1394-06-16