بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930586444
نام و نام خانوادگي : مریم درویشان
عنوان پایان نامه : نقش زیبا شناسانه، نور و آب در سیمای مراکز تجاری(نمونه موردی منطقه ۲۲)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اصغر کفشچیان مقدم
استاد مشاور () : ,
چكيده : با افزایش روز افزون جمعیت و شهر های رو به رشد ، تقاضا برای ایجاد و استفاده از فضاهای خرید و فروش رو به افزایش است . در این میان یکی از مهمترین مسائلی که تاثیر زیادی بر مخاطب می گذارد ، نقش زیبا شناسانه نور و آب در این مجتمع های تجاری است و اگر طراحی اصولی وهنر شهری جذاب و با بهمراه داشتن فرهنگ ایرانی و تکنیک های زیبا شناسانه مدرن باشد می تواند در جذب مخاطب و مشتری بیشتر در مراکز تجاری نقش کلیدی ایفا کند .در این مقاله نقش زیبا شناسانه نور و آب به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و رابطه جذایبت بصری و مراکز تجاری و جذب گردشگر پرداخته می شود و با بررسی نمونه موردی منطقه ۲۲ تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . روش تحقیق در این مقاله به این صورت است که در ابتدا با مطالعات کتابخانه ای ، تحلیلی توصیفی، و پژوهش ها و عکس برداری از منطقه ۲۲ شناسایی شده و در ادامه با تجزیه و تحلیل مورد ارزیابی قرار می گیرد و در پایان نیز به بیان مشکلات و ارائه راهکارها پرداخته شده است. كليد واژگان: آب و نور، مراکز تجاری، هنرشهری ، فرهنگ، زیبایی شناسی، منطقه 22 تهران.
كلمات كليدي : آب و نور، مراکز تجاری، هنرشهری ، فرهنگ، زیبایی شناسی، منطقه 22 تهران.
تاريخ دفاع : 1398-04-26