بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910600016
نام و نام خانوادگي : مهسا علی آبادی
عنوان پایان نامه : بررسی مفهوم حجم و زمان در مجسمه های الکساندرکالدر و کاربرد آن در تصویرسازی سه بعدی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نادر موسوی فاطمی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : الکساندر کالدر مجسمه ساز برجسته قرن بیستم است که موفق به القای مولفه های حجم و زمان در آثار خود گردید. زمان مقوله ی پیچیده ای است که از زاویه ی دید علوم مختلف به گونه هایی متفاوت شناسایی و توصیف شده است. ملموس ترین توصیف از این مولفه در علم فیزیک با نمود زمان ـ حرکت ارائه شده است. از اهداف اساسی تحقیق پاسخ به این سوال است که کالدر تا چه اندازه توانایی القای این مفاهیم را در مجموعه مجسمه های خود داشته است. تجربیاتی که در علم‌ فیزیک در قرن اخیر بدست آمده است و با نام‌ تداوم فضا و زمان از آن یاد می‌شود، دگرگونی‌ بسیاری را در شناخت و دید الکساندر کالدر نسبت به فضا پدیدار ساخته است. از ویژگی های مهم اثار سه بعدی کالدر تداوم غیر قابل تفکیک زمان و فضا است. او مفهوم بیرونی و درونی هر یک از شکل‌ها و حجم‌ها با یکدیگر و هم‌چنین با فضایی که اطراف آنها را احاطه‌ کرده، به نحو حساب ‌شده‌ای ترکیب نموده که در تنظیم فضا و شکل نهایی اثر تأثیر بسزایی داشته‌ است‌. کالدر برای نشان دادن حجم در آثارش از بریدن ورقه های ضخیم فلزی، شکل دادن و جوش دادن آنها به یکدیگر و رنگ آمیزی آنها استفاده کرده است. علاوه بر مولفه حجم، زمان نیز از کلیدی ترین مفاهیم مورد نظر تحقیق جاری است که فهم و دریافت آن در آثار کالدر رمز رسیدن به بسیاری از مضامین فرضیه های مطروحه می باشد. در نهایت محقق برای پاسخ به سوالات تحقیق روابط میان مفاهیم دیگری همچون حرکت، فضا، نور و رنگ و مفهوم کلی بعد چهارم را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
كلمات كليدي : حجم، زمان، مجسمه، الکساندرکالدر، تصویرسازی،
تاريخ دفاع : 1393-11-18