بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930480278
نام و نام خانوادگي : منوچهر سليماني
عنوان پایان نامه : بررسي ادبي ايزد منجنيقي در درام« از تاتر يونان تا درام معاصر»
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اردشير صالح پور
استاد مشاور () : ,
چكيده : Deus Ex Machina در زبان لاتین به معنای خدای ماشینی دستگاهی است که در تاتر یونان باستان به وسیله ی آن بازیگری در نقش یکی از خدایان برای حل و فصل و گره گشایی از کشمکش نیروهای درگیر به درون صحنه فرستاده میشد.این خدایان نقش پایان دهنده در تاتر یونان باستان داشتند . اوریپید نمایشنامه نویس بزرگ یونانی به عنوان مبدع این تکنیک به دنبال نقشی ممتاز در آثارش بود.او با استفاده از عنصر خدایان و هر گونه حضور یک عامل بیرونی نمایش های خود را دگرگون می ساخت تا آن جا که مدعیانی برای این تکنیک ادبی وارد حیطه ی نقد تراژدی وآثار اوریپید شدند. در طرح ایزد منجنیقی دو نکته ی مهم از ضایعه بار بودن و یا مطلوب بودن مطرح می شود . نکته ی مهم انتقادات ارسطو و نیچه به این تکنیک است که افکارشان را در انتقاد با این افکار اوریپید مطرح می سازند . در طرح مسائل این رساله به نمونه هایی از اجرای آثاری که در آن این تکنیک اجرا شده است پرداخته می شود. و اثرات آن در درام معاصر مورد بررسی قرار می گیرد.انگیزه ی مولفان در به کار گیری این تمهید نقشی اساسی ایفا می کند این عمد به عنوان مهم ترین عامل می تواند توجیه گر استفاده آن در آثار دراماتیک باشد. بنابر این بررسی و نقد این آثار بر مبنای زمینه و ضرورت آن نیازمند رویکردی است که شرایط و محیط مولف و اندیشه اش را به عنوان عواملی تاثیر گذار مورد بررسی قرار می دهد. كليد واژه: ايزد منجنيقي، اوريپيد، درام معاصر، ملودرام، ارسطو.
كلمات كليدي : ايزد منجنيقي، اوريپيد، درام معاصر، ملودرام، ارسطو.
تاريخ دفاع : 1396-06-19