بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950254330
نام و نام خانوادگي : زیور مشایخ نیا
عنوان پایان نامه : تکنولوژی سینما گراف در صنعت تبلیغات برای مخاطب فضای مجازی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سیدمهدی نورانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهیار خراباتی ,
چكيده : این پژوهش رویکرد تکنولوژی سینما گراف در صنعت تبلیغات برای مخاطب فضای مجازی انجام‌شده است. به‌طورکلی هدف اصلي این تحقیق و بررسي کاربرد سینما گراف در رسانه‌های اجتماعی برای مخاطبین فضای مجازی است که شامل اهداف دیگر چون آشنایي با سینما گراف و بررسي شکل‌گیری آن، بررسي نقش سینما گراف در نحوه برقراري ارتباط با مخاطب، شناخت راهكارهاي نوین تبلیغاتي با توجه به دنیاي مدرن و دیجیتال است. روش تحقیق در این پایان‌نامه، روش توصیفي تحلیلي بوده است که با استفاده از شیوه‌ی مطالعه متون کتابخانه‌ای و مشاهده‌ای موردي انجام‌شده است. درروش کتابخانه‌ای از کتاب‌ها و مقالات فارسي و انگلیسي و سایت‌های اینترنتي استفاده‌شده است. جامعه نمونه این پژوهش شامل 9 سینما گراف بوده است که برای برند مایدیا مورد مطالعه توصیفي قرارگرفته است. نمونه‌ها در صفحه اینستاگرام دیده‌شده و فایل‌ها از طراح آن گرفته‌شده است. نتیجه به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که امروزه در دنیاي مدرن، بستري مناسب براي تبلیغات دیجیتال متحرک به وجود آمده است و اکنون‌که اکثر انسان‌ها به فضاي مجازي دسترسي دارند؛ و همچنین می‌توان با ایجاد حرکت قسمتی از یک تصویر ساکن، قدرت تأثیرگذاری یک تصویر را در ذهن مخاطب بسیار بالا برد و باعث ماندگاري هرچه بیشتر پیام تصویر شود. سینما گراف می‌تواند تأثیر بسزایي در امر تبلیغات داشته باشد و قدرت نفوذ تبلیغات تصویر ساکن که قسمتی از آن متحرک شده است در ذهن مخاطبان بسیار بالا می‌برد. سینما گراف می‌تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند وقتی‌که انتظار حرکت در یک تصویر ساکن را ندارد و زنده‌بودن تصویر ساکن برای آن‌ها جالب است. واژگان کلیدي: تبلیغات، عکاسی، اینترنت، سو شال مدیا، سینماگراف
كلمات كليدي : تبلیغات، عکاسی، اینترنت، سو شال مدیا، سینماگراف
تاريخ دفاع : 1398-03-13