بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 95307100068
نام و نام خانوادگي : مهلا ذرات بصير
عنوان پایان نامه : تکنيك نقاشي سه بعدي و تأثير آن بر کيفيت بصري شهر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رامین مهدی نژاد درستی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : درجوامع شهری امروزه بدلیل حضور و تعامل افراد با محیط بیش از گذشته، نیاز به طراحی محیطی زيبا و سالم وجود دارد که آشنايی با جغرافیای محیط، معماری، شناخت هنجارها، ارزش ها، فرهنگ و آداب و رسوم منطقه بیشترين اهمیت را در طراحی محیطی شهرها و حفظ کیفیت بصری آن دارد. بسیاری از شهرهای ايران به لحاظ برخورداری از نمای محیطی مناسب، رشد چندانی نداشته اند و آنچه چهرۀ شهرها را نازيبا کرده است، کمبود رنگ، نقش، فضای سبز و استفاده ناصحیح از عناصر گرافیکی و تصويری است که برای بهبود کیفیت فضای بصری، فرهنگی و کاربردی کردن عناصر گرافیکی در کشور علاوه بر استفاده از طراحان خلاق و متخصص در اين زمینه، به نظر می رسد استفاده از عناصر بومی، نمادها و نقوش سنتی منطقه و تلفیق آن با يک نقاشی مدرن همانند «نقاشی سه بعدی» می تواند نقش بسزايی در زيباسازی محیط شهری، کیفیت بصری، ترويج الگوهای رفتاری، ارزش های انسانی و بالا بردن سطح فرهنگ داشته باشد، چرا که مشخصه های سنتی و فرهنگی يک جامعه در برقراری ارتباط بهتر و سريع تر نقش مهمی ايفا می کند و محیطی زيبا و سالم عاملی برای فرهنگ سازی است. واژگان كليدي: نقاشي سه بعدي، سه بعدي نمایي، كيفيت بصري ،زیبایي شناتتي، منظر شهري
كلمات كليدي : نقاشي سه بعدي، سه بعدي نمایي، كيفيت بصري ،زیبایي شناتتي، منظر شهري
تاريخ دفاع : 1398-04-22