بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910868120
نام و نام خانوادگي : ندا صالحی
عنوان پایان نامه : طراحی تجهیزات ارگونومیک با تاکید بر طراحی مشارکتی به منظور کاهش آسیب های شغلی در کارگاه های شرکت حلوا شکری
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حسن صادقی نایینی
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش طراحی وسیله و یا ایستگاه‌های کاری به منظور بهبود و یا کاهش صدمات و بیماری های شغلی کارگران بخش های حلوا و ارده سازی و پوست کنی کنجد می باشد. زیرا در50 درصد موارد کارگران ایرانی، تطابقی میان بدن کارگر با ابزار یا محیط کار وجود ندارد. همچنین 18 درصد ابزار کار کارگران نامناسب است لذا طراحان صنعتی به کمک آمدند تا با راهکارهای ایستگاه کار و طراحی ابزار ارگونومیک، بروز بیماری‌های شغلی را کاهش دهند. ارگونومی مشارکتی به عنوان یك رویكرد و استراتژي، مجموعه اي از تكنیك ها و ابزارهاست که با آموزش دانش كاربردي ارگونومي، درگیر نمودن افراد در طراحی و کنترل فعالیت هاي کاري، دستیابی به راه حل های مناسب، عملي و ساده را میسر می نماید. از طریق روش آنالیز پوسچرال (OWAS) و پرسش نامه سایکوفیزیک، مطالعات کتابخانه ایی، مصاحبه و پرسش گری به بررسی صدمات اسکلتی-عضلانی آنها پرداخته شد .نتایج از طریق نرم افزار SPSSWIN21 آنالیز گردید. تا با توجه به اولویت بدست آمده، روند طراحی آغاز گردید. با توجه به نتایج پرسش نامه سایکوفیزیک بعد از آنالیز درصد شیوع بیماری و درد در دو بخش سالن تولید و سالن شستشو را نشان داد ، در کنار خواست ذینفعان، بخش شستشوی کنجد، قسمت کار با سانترفیوژ و مخزن ذخیره و همینطور بخش حمل بار به سمت کوره ها در دستور کار نگارنده برای آنالیز پوسچر و ارگونومیک محیط قرار گرفت. در صنعت مورد نظر هم مدیران و هم کارگران به جهت نگرانی از کاهش تولید با تغییر موافق نبودند . لذا با توجه به یافته های تحقیق از جلسات گروهی با ذینفعان و مهندسین بخش صنایع و مدیران مجموعه و مشاهدات تخصصی ، طرح های اولیه به کاربردی و غیر کاربردی تقسیم شد و سپس به آنالیز طرح ها با توجه به روند طراحی صنعتی پرداخته شد و در انتها مجددا قابلیت تولید و هزینه ها و پذیرش طرح توسط کارگران مجموعه و ذینفعان مورد بررسی قرار گرفت.
كلمات كليدي : تجهیزات ارگونومیک ، آسیب های شغلی ، شرکت حلوا شکری
تاريخ دفاع : 1394-05-10