بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910579138
نام و نام خانوادگي : مریم قلی‌زاده سورباقی
عنوان پایان نامه : طراحي سيستم يا وسيله اي براي بهبود روابط اجتماعي کودکان کم توان جسمي- حرکتي(12-7)سال با رويکرد طراحي تعاملي
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حسن صادقی نائینی
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر، بهبود روابط اجتماعي کودکان کم توان جسمي- حرکتي(پاراپلژي) 12-7 سال بود. نمونه شامل 12 دانش آموز کم توان جسمي- حرکتي به همراه معلمانشان، در مدرسه ي استثنايي ترابِ تهران بودند که مورد مصاحبه و پرسشگري قرار گرفتند. در تحقيق حاضر روش مقطعي- تحليلي (cross-sectional) استفاده شد و از طرفي اين بررس از نوع موردي و کاربردي محسوب مي شود. داده ها ابتدا بصورت توصيفي و سپس استنباطي بررسي شده اند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري spss و توسط آزمون پيرسون صورت گرفتند. با آزمون همبستگي بين متغيرهای آموزش بر پايه تعامل و اعتماد بنفس ، آموزش بر پايه بر پايه تعامل و مسئوليت پذيري، در نهايت بين آموزش بر پايه تعامل و مسئوليت پذيري کودکان کم توان جسمي-حرکتي همبستگي معناداري وجود دارد و تنها فرضيه ي دوم مورد تاييد مي باشد. کليد واژه ها: کودکان کم توان جسمي-حرکتي. بهبود روابط اجتماعي. تاثير آموزش. تعامل. رويکرد تعاملي.
كلمات كليدي : کودکان کم توان جسمي-حرکتي. بهبود روابط اجتماعي. تاثير آموزش. تعامل. رويکرد تعاملي.
تاريخ دفاع : 1394-04-21