بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950019233
نام و نام خانوادگي : نسرین رضایی
عنوان پایان نامه : سیر تحول واقع گرایی در نقاشی دوران قاجار
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نسرین عتیقه چی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هنر نقاشی در دروان قاجار دستخوش تحولات عظیمی می گردد .کمال الملک ، صنیع الملک و محمود خان صبا به حق سه تن از شاخص ترین هنرمندان این دوره بشمار می آیند.آنان هر کدام سهمی مهم در تحول نقاشی این دوران از روش مینیاتور تقلیدی به سمت واقع گرایی وشیوه های نوین نقاشی داشتند .آنان کوشیدند نقاشی را ازحالت سفارشی وتقلیدی که مختص شاهان و درباریان بود درآورده و به میان مردم عادی بیاورند. کمال الملک هنرمندی مشهورتر، با خیل وسیعی از طرفدارن و مخالفان است . هنرمندی اروپا رفته که سبک واقع گرا و کلاسیک را برای خود برگزید . او توانست با تاسیس مدرسه ، نقاشی را به میان عوام آورد . همچنین انتخاب موضوع را از حالت سفارشی صرف و ذهنی تبدیل به زندگی روزمره و واقعی کند .صنیع الملک نیز هنرمند برجسته ای بود که همواره سعی برآن داشت تا بر پایه اصول هنری سنتی ایرانی از آموخته ها ی غربی خود صرفاً برای ارتقای هنر ایرانی استفاده کند . وی طراحی قابل و علاقه مند به چهره پردازی بود وآنرا دستخوش تحولی عظیم کرد. چهره ها را برای اولین بار ازحالت خشک سنتی و شبیه بهم درآورد و خلق و خوی افراد را به تصاویر آنان اضافه کرد . محمود خان صبا نیز با ابتکارات خاص خود به خلق آثاری نوین پرداخت . اثر کلاژ او وسبک امپرسیونیسم او در تابلوی استنتاخ ، قبل ازرواج آنان دراروپاست .او نقاشی هایی مستندگونه وارزشمندازمکان ها وفضا هابه یادگارگذاشت. استفاده از روش های نوین نقاشی در نهایت سادگی ، بی ادعایی و گمنامی.... این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی – تحلیلی سعی بر بررسی نقش این سه هنرمند در سیر تحول واقع گرایی دوران قاجار دارد. کلید واژه : نقاشان دوران قاجار ، واقع گرایی ، کمال الملک ،صنیع الملک ، محمود خان صبا
كلمات كليدي : نقاشان دوران قاجار ، واقع گرایی ، کمال الملک ،صنیع الملک ، محمود خان صبا
تاريخ دفاع : 1398-03-22