بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 93287100044
نام و نام خانوادگي : محمدکاظم شیران
عنوان پایان نامه : تاثیرات محیطی بر نگارش آثار ژان ژنه از دیدگاه علم هرمنوتیک ( با تاکید بر سه نمایشنامه کلفت ها , نظارت عالیه و هتل اسپلاندید )
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حمید کاکاسلطانی
استاد مشاور () : ,
چكيده : دراین پژوهش با نگاه خاص به آثار ژان ژنه با تاکید بر سه نما یشنامه کلفت ها , نظارت عالیه و هتل اسپلاند ید سعی برآن داشتیم تا بتوانیم از دریچه علم هرمنوتیک به ساختارشناسی آثار و بررسی تاثیرات محیطی در نگارش آثار وی بپردازیم و با مطالعه نظریه سایر محقق ها که قالبا به صورت مکتوب و آثار سایر هنرمندان با بهره بردن از تحقیقات توصیفی و تحلیلی به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با کنارهم قرار دادن ان و یافتن نکات مهم و کلیدی و کارآمد با فیش برداری به نتیجه گیری مطلوب خود رسیده . این پژوهش به صورت کاملا توصیفی , تطبیقی با شناختی جامع از سبک و آثار و زندگی ژان ژنه و سپس شناختی کامل از علم هرمنوتیک ( تاویل و تفسیر ) با جمع آوری اطلاعات از منابع ایرانی و خارجی , فیش برداری و با بهره گرفتن از هنرمندان متخصص در زمینه علم هرمنوتیک و آشنا به سبک و آثار ژان ژنه و در نهایت با توصیف و تحلیل جامع به نتایج مهمی از جمله تاثیرات محیطی در آثار وی در زمان های متفاوت و آثار مختلف دست یافتیم .. واژگان کلیدی:هرمونوتیک ،ژان ژنه، ساختار شناسی ،تاثیرات محیط
كلمات كليدي : هرمونوتیک ،ژان ژنه، ساختار شناسی ،تاثیرات محیط
تاريخ دفاع : 1397-06-17