بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920727658
نام و نام خانوادگي : نگین محجوبیان
عنوان پایان نامه : مطالعه بر روی نخاله های ساختمانی و بازیافت آنها
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مسعود محمودخان شیرازی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه افزایش روزافزون جمعیت در دنیا و نیاز مبرم به تأمین احتیاجات اولیه انسان از جمله نیاز به مسکن، وجود فعالیت های عمرانی را در هر جامعه امر اجتناب ناپذیری کرده است. حجم زیاد دورریزهای ساختمانی ناشی از فعالیت های عمرانی (ساخت و ساز، تعمیر، تخریب و نوسازی)موجب بروز مشکلات زیادی از جمله مشکلات زیست محیطی شده است. با توجه به گزینه های مختلف مدیریت زباله تغییر و فرآورش زباله را میتوان یکی از مهمترین گزینه های این مدیریت به شمار آورد. متأسفانه این قسمت از مدیریت، در شهر تهران حتی با وجود حجم بسیار زیاد زباله پیشرفت چندانی نداشته است. زباله هاي ساختمانی، از مهمترین زباله ها در ایران هستند که در رده دوم بعد از زباله هاي شهري قراردارند. با توجه به محدودیت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، بهینه ترین راهکار استفاده مجدد از دورریزهاست. مدیریت مصالح قابل بازیافت از مهم ترین راهکارهای اقتصادی درکشورهاست؛ زیرا ضمن کاهش میزان ضایعات و کاهش استفاده از منابع طبیعی بر استفاده مجدد و بازیافت آن تأکید دارد. در این پژوهش به تدوین مبانی نظری مدیریت در دورریزهای ساختمانی و بررسی تجربیات جهانی و عملی نمودن آن در این زمینه می پردازد.
كلمات كليدي : نخاله های ساختمانی، بازیافت
تاريخ دفاع : 1397-06-10