بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950496051
نام و نام خانوادگي : میلاد دبیری
عنوان پایان نامه : کارویژه های زبان در کارگردانی تئاتر پست دراماتیک بر مبنای آرای لودویگ ویتگنشتاین با نگاهی به آثار پیتر هاندکه، توماس برنهارد و هاینر مولر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : كارگرداني نمايش
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر میرعلیرضا دریابیگی
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش بواسطه آنکه چهارچوب نظری و پارادایم تحلیلی اش آراء ویتگنشتاین در حوزه فلسفه زبان خواهد بود و به کارکرد زبان در تئاتر پست دراماتیک می پردازد از روش کیفی در تحلیل اطلاعات بهره خواهد برد؛ و جمع آوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای خواهد بود. در این پژوهش ضمن بررسی ساحت مورد مطالعه یعنی تئاتر پست دراماتیک، پژوهشگر می‌کوشد با وام گیری از آراء لودویگ ویتگنشتاین در حوزه فلسفه زبان به نقش نظری تاثیر گذاری او بر نمایش نامه نویسانی چون پیتر هاندکه، توماس برنهارد و هاینر مولر پی ببرد و از این راستا به کارویژه‌های زبان در کارگردانی تئاتر پست دراماتیک بپردازد. دهه شصت میلادی برای آغاز پیشرفت نمایشنامه نویسان،خود به خود زمانی بسیار مناسب‌ بود، چرا که عطش‌ نو‌ خواهی و نـوجویی در آن سال‌ها در اروپا به اوج خـود رسـیده بود. پس پیتر هاندکه و هاینر مولر در نقش یک شورشگر ادبی به صحنه درآمدن و در ابتدای کار جسارتشان در ساز مخالف زدن‌ با موفقیت بیش‌ از پیش در افکار عمومی همراه بود، خاصه که زمانه از جوانان بیش از هرچیز توقع اعـتراض داشت. توماس برنهارد نیز از این قافله جدا نبود.
كلمات كليدي : تئاتر پست دراماتیک، لودویگ ویتگنشتاین، پیتر هاندکه، توماس برنهارد، هاینر مولر
تاريخ دفاع : 1397-06-18