بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950496058
نام و نام خانوادگي : شادی برقعیان
عنوان پایان نامه : مطالعه‌ی ظرفیت‌های دراماتورژیک ساختمایه‌های نمایشی دکتر فاوستوس اثر کریستوفر مارلو براساس نظریات و شیوه اجرایی یرژی گروتفسکی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : كارگرداني نمايش
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر میرعلیرضا دریابیگی
استاد مشاور () : ,
چكيده : در رشته‌ی کارگردانی نمایش قدرت انطباق نظریه‌های تئاتری با اجرای عملی و رهیافت شیوه اجرایی جدید از مهم‌ترین رهیافت‌های پژوهش‌محور و دانشگاهیست. با عنایت به این مهم پژوهش حاضر برآنست تا با مطالعه‌ی ظرفیت‌های دراماتورژیک در ساختمایه‌های نمایشی دکتر فاوستوس اثر کریستوفر مارلو و انطباق آنها با نظریات و شیوه اجرایی یرژی گروتفسکی نظریه‌پرداز شهیر لهستانی در حوزه‌ تئاتر بی‌چیز و شیوه اجرایی وی به ساحتی دست یازد که بتواند برای پژوهشگران و کارگردانان دانشگاهی زمینه‌های این امکان‌سنجی و چگونگی این امکان‌یابی را فراهم سازد. بدین ترتیب مهم‌ترین اهداف پژوهش حاضر را می‌توان چنین برشمرد: 1. تحلیل ساختاری ساختمایه‌های نمایشی دکتر فاوستوس اثر کریستوفر مارلو. 2. شناخت و پژوهش در نظریات یرژی گروتفسکی و رهیافت تناسب نظریات وی و شیوه کارگردانی آثارش. 3. شناخت هرچه افزون دراماتورژی و ظرفیت‌های خوانشی آن در چالش با متون. 4. بررسی میزان و چگونگی انطباق ساختمایه‌های نمایشی دکتر فاوستوس اثر کریستوفر مارلو با نظریات و شیوه اجرایی یرژی گروتفسکی. 5. رسیدن به راهکارهای عملیاتی برای پیاده‌سازی رهیافت‌های پژوهشی در اجرای عملی.
كلمات كليدي : کریستوفر مارلو، یرژی گروتفسکی، دراماتوژی، دکتر فاستوس
تاريخ دفاع : 1397-06-21