بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930540236
نام و نام خانوادگي : مهشید سادات منصوری
عنوان پایان نامه : لویناس و اخلاقمداری در (new art ) هنر نو پدید
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مصطفی مختاباد
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
اسماعیل بنی اردلان
چكيده : تاکید بر روی محتوا در "New art" یا هنر پسا مدرن باعث گردیده تا تفکر غالب بر روی این آثار را بتوان با رویکردی بر فلسفه اخلاق مرور کرد. در پی ارتباط هنر و اخلاق پیوندهای پیچیده و چندگانهای برقرار است که می‌توان با تکیه بر آراء فیلسوفان و نظریهپردازان بالاخص معاصر به زیباییشناسی معاصر و ارتباط هنر با زندگی امروز انسانها دست یافت.در این رساله ، تلاش شده است تا با تکیه بر تفکرات و آراء لویناس در باب فلسفه اخلاق (new art) "هنر نو پدید" بررسی شود. لویناس که متفکری فرانسوی و لیتوانیایی تبار بود، اندیشه‌هایش بالاخص در حیطه اخلاق، تامل بر‌انگیز و در خور اعتنای جدی می‌باشد. این فیلسوفِ اخلاق مواجهه با "دیگری" را نوعی "پدیدارشناسی"غیریت بیان میدارد و این پدیدار را دال بر پایان مردانگی و قهرمانی سوژه میداند. از نقطهنظرات لویناس و وجهی اخلاقی وقتی هنر این چند دههی اخیر را مورد مطالعه قرار می گیرد، ارتباطی میان "مخاطب یا دیگری" در new art و "دیگری" لویناس دیده می‌شود، برای دستیابی به هدف به وجه انضمامی "دیگری"در فلسفه لویناس ودیگری یا مخاطب در new art پرداخته شده است.
كلمات كليدي : لویناس، دیگری، وجه انضمامی، اخلاق، سوژه، پدیدارشناسی، هنر نو
تاريخ دفاع : 1397-04-23