بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 890670261
نام و نام خانوادگي : آرمينه فولادي طرقي
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیرات بازی های سنتی بروی کودکان و طراحی فضای بازی بر اساس آن
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سالومه سروری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد نوری ,
چكيده : در این پژوهش در راستای تبیین نقش و تاثیرات بازی های سنتی بروی رشد کودکان به طرح موضوع پرداخته شده است.فرض بر این است که بازی های سنتی به همان شکل برای کودکان امروز مفید نيست.سپس در ادامه به توصیف داده های پژوهش در این رابطه پرداخته شده و ضمن بیان نتایج حاصله به بررسی ویژگی های منحصرد بفرد بازی های سنتی که در بازی های امروز موجود نیستند ،اشاره شده است.در بخش عملی این تحقیق سعی در بکار گیری این ویژگی ها مطابق با علایق و نیاز کودکان امروز در قالب طراحی فضا و اسباب بازی برگرفته از بازی های سنتی شده است. متدولوژی تحقیق بصورت کتابخانه ای و پیمایشی بوده و برای انجام آن از ابزاری از قبیل پرسشنامه،مصاحبه ومشاهده و تهیه پرسونا و سناریونویسی استفاده شده است.نتایج حاصله مبین آنست بازی های سنتی درموارد فوق بروی رشد کودک موثر است.علاوه بر آن نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که بازی های امروز بهمان شکل گذشته برای کودک امروز جداب نیست ونیز امکان انجام این بازی ها هم برای کودکان امروز بهمان شکل سابق میسر نیست.لذا ویژگی این بازی ها باید در طراحی مطابق با سلیقه و نیاز کودک امروز(از جمله ارتباط کودک و والدین) لحاظ شود.
كلمات كليدي : بازی های سنتی، کودکان، فضای بازی
تاريخ دفاع : 1392-11-28