بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940242158
نام و نام خانوادگي : پریسا نورالهی
عنوان پایان نامه : استفاده از نظریه ی جهان تصویر ویتگنشتاین در جهت ارتقای بصری در تصویرسازی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : عبداله برادران ,
دکتر سید عبدالهادی شبیری نژاد
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سید ادریس مستقیم
چكيده : در دهه های اخیر مطالعات زبان در پژوهش های انتقادی و تاریخی هنر، جایگاه ویژه ای یافته است. با این فرض که هنرها خود نوعی زبان اند یا ارتباط بسیار نزدیک به زبان دارند. ویتگنشتاین در کتاب های پژوهش های منطقی، در باب یقین و رساله ی منطقی فلسفی به مسئله‌ای به نام جهان - تصویر اشاره می کند. جهان تصویر متضمن معتقداتی است که فرد بدون اینکه دلیلی برای آن اقامه کند، آنها را از طریق دیگران، رسانه ها و... پذیرفته است. این اعتقادات پایه های یقینی معرفت او را تشکیل داده اند و مورد شک واقع نمی شوند. جهان تصویر در واقع پنجره ای است که فرد از آن به جهان می نگرد و دو ویژگی اساسی دارد، یک اینکه ماهیت وراثتی دارد و دیگر آنکه هرگونه پژوهشی در آینده بر پایه ی آن صورت می گیرد. آگاهی از صادق یا کاذب بودن باورهای بنیادین در بازی های زبانی که فرد در آنها شرکت می جوید و در نهایت از تلقی وی از زندگی موثر است. عدم آگاهی از مسئله ی جهان تصویر موجب پذیرش بی چون و چرا و همگانی خواهد بود. هنرمندان حوزه ی تصویرگری در فرآیند شکل گیری جهان تصویر مخاطبان خود دخیل اند. تصویرگران در اثر بازتاب جهان-تصویری که تحت شرایط مشابه زندگی و جامعه شکل گرفته قرار دارند و این موضوع منجر به مشابهت در فرایند خلاقیت ایشان شده و کارهای هنری کلیشه ای پدید می آید. آگاهی از مسئله ی جهان تصویر موجب خلاقیت و در نتیجه تصاویر بدیع تری خواهد بود. در این حالت مخاطب نیز دچار پرسش و در نهایت تفکر خواهد شد.
كلمات كليدي : تصویر سازی،جهان تصویر،ویتگنشتاین،تصویرگر،بازی های زبانی
تاريخ دفاع : 1396-06-13