بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950016261
نام و نام خانوادگي : علی مست علی
عنوان پایان نامه : بررسی جامعه شناختی سه نمایشنامه از اکبر رادی(ارثیه ای ایرانی ،آهسته با گل سرخ ، شب روی سنگ فرش خیس) با رویکرد بررسی تحولات و تغییرات اجتماعی از دیدگاه نشانه شناسی چالز سندرس پیرس
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سیمین امیریان خفاچه ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تغییر اجتماعی در زندگی انسآن‌ها موضوع جدیدی نیست، چیزی که جدید است عمومیت یافتن تغییرات است. تغییرات فرهنگی و اجتماعی ابعاد خاصی از جامعه را تحت پوشش خود قرار می‌دهد . تغییر اجتماعی را هر گونه تغییر در روابط و ساختار اجتماعی یک جامعه و تغییر فرهنگی را دگرگونی در معرفت، شناخت و اعتقاد افراد آن جامعه می‌توان دانست . تئاتر و حوزه‌های مربوط به آن به عنوان یکی از پدیده‌هاي هنري دوران مدرن سهم زیادي در زندگی روزمره انسآن‌ها دارد و به عنوان یکی از موضوعات جامعه شناسی هنر مورد بررسی قرار میگیرد. در ایران با ورود به عرصه ي مدرنیزاسیون، تئاتر مدرن نیز گسترش یافت و به عنوان هنري وارداتی از غرب به سطح جامعه کشانده شد. روند گسترش این هنر نمایشی در مضمون نیز توسعه یافت و از جنبه اي صرفا سرگرم کننده و آرمانی به حوزه اي تفکر و واقعیت کشانده شد. در این پژوهش با استفاده از روش نشانه شناسی پیرس به بررسی 3نمایش نامه از اکبر رادی پرداخته شده است که با بهره گیری از سه رکن اصلی روش نشانه شناسی پیرس که شامل:1- شمایل-2- نمایه -3- نماد, است به شناسای تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایران پرداخته شده است . نمایش نامه‌های اکبر رادی علاوه بر موضوعات واقعی، مضمون و بیانی انتقادي از اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي دوران خود را داراست و به خوبی روند تغییرات اجتماعی و فرهنگی درمتن نمایشنامه‌هایش آشکار است که جامعه در حال گذار از سنتی به مدرن است. او به جامعه سنتی که دیگر پاسخگوی نیازهای کنشگران نیست و در عین حال به جامعه مدرن نیز که برخاسته از نیازهای واقعی جامعه نمی‌باشد انتقادات جدی را مطرح می‌کند. کلید واژگان : تغییرات اجتماعی و فرهنگی ، نشانه شناسی پیرس ، اکبر رادی
كلمات كليدي : تغییرات اجتماعی و فرهنگی ، نشانه شناسی پیرس ، اکبر رادی
تاريخ دفاع : 1397-11-03