بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920523450
نام و نام خانوادگي : حمیدرضا قیاسی
عنوان پایان نامه : رویکرد مفهومی از طریق بازی زبانی در رسانه نقاشی دهه ی 80 ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
داور یوسفی
استاد مشاور () : ,
چكيده : هنر پست مدرن به هیچ روی امتداد تاریخی مدرنیسم نبوده و با معیارهای مدرنیستی سازگاری ندارد. آنچه که هنر پسامدرنیسم بر آن تاکید می کند برگردان دوباره ی " معنا و ایده " به اثر هنری است . جنبش"هنر مفهومی" ( Conceptual art ) كه آن را سرآغاز دوره ي پست مدرن مي دانند پيوند جدانشدني با مساله ي "زبان" به عنوان مهم ترين ابزار بيان هنري و القاء مفهوم دارد . هنر معاصر ايران در وجوه متكثر خود توجه ويزه اي به مساله ي زبان و نوشتار دارد . اين پژوهش در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه : آیا می توان بین استفاده هنرمند از خط و زبان فارسی در رسانه نقاشی و جنبش هنر مفهومی در غرب رابطه ای معنادار پیدا کرد؟
كلمات كليدي : زبان – بازیِ زبانی – هنر مفهومی – هرمنوتیک - نشانه شناسی – هنر معاصر
تاريخ دفاع : 1394-06-21