بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930280057
نام و نام خانوادگي : پرستو پُرنور
عنوان پایان نامه : مطالعه تطبیقي نقوش اساطیري انسان نما در هند و ایران باستان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نسرین عتیقه چی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تمدن های کهن ایران و هند به سبب گستردگی و قدمت از جمله منابع مناسبی برای بررسی پیشینه ، پیدایش خدایان اسطوره ای و سمبل های تاریخ کهن بوده است.با توجه به اینکه ایران و هند دارای مشترکات فرهنگی هنری بسیاری میباشند؛ این اشتراکات را میتوان نتیجه ارتباط گسترده و همزیستی تاریخی این دو تمدن بزرگ دانست و این را دریافت که با وجود تفاوتهای اسطوره های ایرانی و هندی ، دارای پیوندهای بسیار با یکدیگر بوده که ناشی از منشأ مشترک پیدایش و شکل گیری اقوام هندوایران از قوم هندوارپایی است.در این پژوهش سعی برآن است با تکیه بر نقوش و نشانهای نمادین و اساطیری موجوددر ایران و مقایسۀ آنها با آیین و اساطیر موجود در هنر هند، اساطیر مشترک در این دو تمدن بررسی و ارزیابی شود. نتایج حاصل از این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی بررسی گشته و بر اساس ماهیت از نوع تحقیقات تاریخی – هنری به شمار میرود نمایان گر آن است که در غالب مفاهیم و بازنماییها در هر دو تمدن، یک هدف مشترک دنبال میشود و آن مبارزه در مقابل نیروهای شیطانی و اهریمنی است . نشانهای نمادین و اساطیری بکار رفته در ایران و هند را میتوان در ارتباطی تنگاتنگ با اعتقاد و مذهب آن روزگار دانست که تعدادی از آنها در کالبد خدایان و ایزدان تجلی یافته اند.
كلمات كليدي : کلید واژه : هنر ، اسطوره ، باستان ، ایران ، هند
تاريخ دفاع : 1395-11-04