بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930585729
نام و نام خانوادگي : آیین فضل الهی
عنوان پایان نامه : رابطه زیبایی شناسی و کاربرد پذیری در طراحی تعاملی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
میرعلیرضا دریابیگی
استاد مشاور () : ,
چكيده : اين پژوهش سعي داشته است از طريق بررسي مقالات تحقیقی معتبر سال هاي اخير ارتباط کاربردپذیری و زيبايي شناسی در زمينه تعامل انسان و كامپيوتر را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. نتايج حاكي از آنست كه زيبايي بصری و کاربرد پذیری هر دو نقش مهمي در تعيين موفقيت يك محصول دارند. هنگام طراحي يك محصول، شايد تصميم گيري در اين مورد كه كداميك از اين زمينه ها نياز به توجه بيشتري دارند دشوار بنظر برسد، چرا كه تمركز زيبايي شناسی بر "ديد" و " احساس" است، در حالي كه کاربردپذیری بر كاربردهاي محصول تكيه دارد. ظاهرا هنوز پاسخ كاملي براي اين سوال كه كداميك از جنبه هاي طراحي مهم تر از ديگريست وجود ندارد. بعلاوه برقراري تعادل ميان اين دو جنبه به ظاهر متضاد هدف طراحي نيز دشوار است. از آنجا كه تکیه طراحان بر زيبايي شناسی احتمالا به نادیده گرفتن و فدا کردن کاربردپذیری محصول می انجامد، به نظر مي رسد قانوني كلي در اين مورد نمي توان داشت و طراحان بايستي با توجه به نوع محصول در موارد مختلف به يكي از اين دو جنبه اهميت بيشتري بدهند. در ساختار این پژوهش معانی و مفاهیم کلی از مباحث تعامل انسان و کامپیوتر، زیبایی شناسی، کاربردپذیری، تجربه کاربر، و طراحی تعاملی و تاریخچه آن توضيح داده مي شود، و ضمن اشاره به چگونگی ارتباط زیبایی شناسی و کاربرد پذیری و توضیحاتی در خصوص چالش ها و ابعاد طراحی تعاملی، در مورد منابع انسان و کامپیوتر و کاربرد پذیری نیز شرح داده مي شود. روش ابزار پژوهش حاضر اسنادی- کتابخانه ای و رویکرد آن توصیفی- تحلیلی بوده است. واژگان كليدي: زيبايي شناسی، طراحي تعاملی، تعامل انسان و كامپيوتر، کاربردپذیری، تجربه كاربر
كلمات كليدي : زيبايي شناسی، طراحي تعاملی، تعامل انسان و كامپيوتر، کاربردپذیری، تجربه كاربر
تاريخ دفاع : 1398-03-07