بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930624247
نام و نام خانوادگي : مونا کیانی نژاد
عنوان پایان نامه : شيوه ي اجرايي يرژي گروتوفسكي كارگردان تئاتر لهستان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امیر دژاکام
استاد مشاور () : ,
چكيده : این رساله به بررسي شيوه ي اجرايي يرژي گروتوفسكي كارگردان مهم تئاتر تجربي لهستان مي پردازد. يرژي گروتوفسكي علاوه بر كارگرداني تئاتر، در مدت فعالیت هنري خود نظریات وتئوری هایش را که تاثیر شگرفی بر روند تئاتر مدرن گذاشت را درقالب مانیفست ارائه داد. گروتوفسكي بر هر يك از دوره هاي كاري خود نامي نهاد و در اين راه او تئوري هاي خود را كه از اجراهای خود به دست آورده بود را با عنوان تئاتر بي چيز فراتئاتر، تئاتر سرچشمه ها و پژوهش هايي در ارتباط با تئاتر عيني و هنر به مثابه وسيله بسط و توسعه داد. اين رساله در سه فصل نگاشته شده است فصل اول در چند بخش به مروري بر زندگي و آثار يرژي گروتوفسكي می پردازد. فصل دوم به بررسي شيوه هاي اجرایي یرژی گروتفسکی و باب ارتباطات با تماشاگر در آثارش، بازيگري و تكنيك هاي عملي مربوط به آن مي پردازد. در فصل سوم بررسي تطبيقي زندگي آثار و نگاه اين هنرمند به هنر تئاتر مورد ارزيابي قرارگرفته است اين بررسي با تاكيد به هنر تئاتر تجربي، در بخش هايي همچون پيشينه تئاتر لهستان، نقش كليدي خانواده، كليسا و جنگ در شكل گيري شخصيت هنري اين كارگردان، پردازش متن نمايشي، صحنه و تماشاگر، بارنمادين اشياء و تاثيرات ميرهولد بر روي زيبايي شناسي صحنه اي گروتوفسكي، مقوله بازيگري و ژست هاي قراردادي، حقيقت ناب، مبارزه با روزمرگي و نقش خاطره و گذشته در نگاه گروتوفسكي كه هر كدام از اين موارد در جهت رسيدن به ساختار و جلوگيري از واقع گرایی کلیشه ایی در تئاترهاي رايج آن زمان است و درپایان بخش مذهب و ایمان واعتقاد كه نقطه اصلي تلاقي نگاه اين كارگردان را كه سعي دارد با از ميان برداشتن مرز ميان زندگي و هنر به حقيقت ناب دست پيدا كند، مورد بررسی قرار گرفته است. واژگان كليدي : یرژي گروتوفسكي ، تئاتر بي چيز، تئاتر تجربی، تئاتر لهستان
كلمات كليدي : یرژي گروتوفسكي ، تئاتر بي چيز، تئاتر تجربی، تئاتر لهستان
تاريخ دفاع : 1396-10-13