بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930703465
نام و نام خانوادگي : عاطفه مرادی
عنوان پایان نامه : مطالعه تطبيقي لباس‌هاي مفهومي در ايران و غرب از ديدگاه فرم و محتوا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سعید حقیر
چكيده : در این پژوهش به مطالعه تطبيقي لباس¬هاي مفهومي در ايران و غرب از ديدگاه فرم و محتوا پرداخته شد. تشخیص و تبیین مؤلفه‌های فرم و محتوا در طراحی لباس مفهومی و هم¬چنین تبیین نشانه¬شناختی مسائل اجتماعی- فرهنگیِ لباس¬های مفهومی ایران و غرب، اهداف این پژوهش را شکل می¬دهند. پژوهش حاضر بر اساس هدف، نظری- کاربردی؛ از منظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. هم‌چنین این پژوهش از حیث روش گردآوری داده¬ها، کتابخانه¬ای، میدانی و روش تجزیه و تحلیل کیفی است.جامعه آماری و حجم آن لباس¬های مفهومی در ایران و جهان است؛ برای نمونه موردی نه اثر از هنرمندان ایرانی و هشت اثر از هنرمندان غربی انتخاب و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. مسئله¬ای که این پژوهش در پی پاسخی بر آن است این مورد می-باشد که لباس¬های مفهومی خلق‌شده در ایران و غرب از نظر فرم و محتوا چه تفاوت‌ها و اشتراکاتی با هم دارند؟ نتایج پژوهش حاکی از آن دارند که طراحان ایرانی به اصل الگوی پوشش وفادار هستند. هم¬چنین نگاهی به لباس سنتی و قومی داشته¬اند. مباحث محتواییِ مذهبی/ اعتقادی را در نظر گرفته¬اند. طرح¬های هنرمندان ایرانی جنبه¬ی کاربردی دارد در حالی¬که طرح لباس¬های مفهومی در غرب عمدتاً بر مبنای غیرکاربردی استوار هستند. نشان دادن تضادها در فرم اثر مدنظر طراحان غربی بوده است. کلمات کلیدی: لباس، لباس مفهومی، ایران، غرب، فرم، محتوا.
كلمات كليدي : لباس، لباس مفهومی، ایران، غرب، فرم، محتوا.
تاريخ دفاع : 1397-04-26