بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940075227
نام و نام خانوادگي : سپهر كمائي
عنوان پایان نامه : پایداری دینامیکی تیر کامپوزیت با لایه های ارتوتروپیک تحت بارهای محوری
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسین مهبادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : احمد حسینی سیانکی ,
چكيده : در این پایان نامه معادلات حالت تیرهای ارتوتروپیک تحت بارهای محوری بر اساس دو پدیده تشدید و کمانش بررسی شده است. مدل سازه مورد نظر به صورت یک تیر تک لایه با مواد ارتوتروپیک و تکیه گاه های ساده‏‏، تحت بار محوری و نوسانی که تابعی از زمان می باشد در نظر گرفته شده است. استفاده از مواد ارتوتروپیک در مهندسی نوین در سالیان اخیر به شدت توسعه یافته است. مواد ارتوتروپیک ، دارای خواص بسیار مطلوبی مانند دو یا سه محور تقارن عمود بر هم می‌باشند و همچنين تير دو سر آزاد به عنوان ساده‌ترين الگو براي بيان رفتار الاستيك سازه موشك استفاده مي‌شود. اين موضوع مي‌تواند مورد اهميت صنايعي از جمله هوافضا قرار گيرد. در این پژوهش معادلات حرکت با توجه به اصل همیلتون و همچنین به کمک معادلات جابجایی و روابط کرنش - جابجایی برای تیر تیموشینکو به دست آورده شده‌اند. براي بدست آوردن معادلات حاكم بر حركت، روابط تنش-كرنش بر اساس قانون هوك براي مواد ارتوتروپيك جايگزين شده است. با استفاده از شرايط ناپايداري حاكم بر معادلات متيو- هيل،نواحي ناپايداري سازه تعيين شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه با افزايش بخش ثابت(استاتيكي) نيروي محوري ، ناحيه ناپايداري به سمت مبدا مختصات جابجا شده و همچنين بازه‌ي ناحيه ناپايداري وسيع‌تر مي‌گردد. همچنين كاهش نسبت طول به ضخامت باعث افزايش فركانس تحريك مي‌شود و ناحيه ناپايداري از مبدا مختصات دور شده و بازه‌ي آن بزرگتر مي‌گردد. افزايش زاويه الياف، بازه‌ي ناحيه ناپايداري را كاهش مي‌دهد و باعث نزديك شدن آن به مبدا مختصات مي‌گردد. افزايش نسبت مدول الاستيسيته در راستاي الياف به مدول الاستيسيته در راستاي عمود بر الياف(در درون صفحه تير) باعث افزايش فركانس تحريك شده و ضمن گسترده شدن بازه‌ي ناحيه ناپايداري، باعث دور شدن آن از مبدا مختصات مي‌گردد.
كلمات كليدي : پایداری دینامیکی، اصل همیلتون، تئوری تیر تیموشنکو، کمانش، فرکانس طبیعی، مواد ارتوتروپیک، نیروی محوری، تیر کامپوزیت، تکیه‌گاه ساد‏‏‏ه، بار بحرانی‏، چرخش زاویه الیاف
تاريخ دفاع : 1398-02-04