بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920140984
نام و نام خانوادگي : داریوش اطهاری
عنوان پایان نامه : روایت در سینمای عباس کیارستمی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سید مصطفی مختاباد
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علی پویان
چكيده : اگر فيلم های عباس کيارستمی را یکی از معدود نمونه های سينمای مولف و صاحب سبک در سينمای معاصر جهان بدانيم، یکی از مهمترین مولفه های قابل توجه در این آثار، مساله ی "روایت" و دغدغه ی کيارستمی در برخورد با آن است. به عبارت دیگر، کيارستمی در آثار خود بيش از آنکه درگير انتقال موضوع سوژه ی فيلم به عنوان مضمونی داستانی باشد، همواره درگير چگونگی انتقال، و چيستی روایت در کار خود بوده است. بررسی کارنامه ی فيلمسازی وی نشانگر سير تحول روش برخورد او با مساله روایت نه فقط به عنوان دغدغه ای تئوریک و وسواسی ساختاری، بلکه به عنوان هسته ای هستی شناسانه در مواجهه فیلمساز با مخاطب خویش است. "روایت" در اینجا نه به معنای سنتی قصه گویی در ادبيات، بلکه به عنوان اصطﻼحی فراگير در کاربرد زبان شناسانه ی آن در پرتو نظریات کسانی چون روﻻن بارت، ژرار ژنت، و سيمور چتمن بکار ميرود. این تحقيق تلاشی است برای شناخت و معرفی "روایت" در سينمای کيارستمی، به منظور درک اهميت آثار این فيلمساز در سينمای جهان.
كلمات كليدي : عباس کیارستمی، سینما، روایت نظری، روایت
تاريخ دفاع : 1395-06-16