بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519417
نام و نام خانوادگي : حسین برزگر
عنوان پایان نامه : تمرین ذهنی برای نوازندگی بهتر بر روی پیانو
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : موسيقى
رشته/گرایش تحصيلي : نوازندگي سازجهاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سریر ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
چكيده : یک نوازنده باید بتواند از هر نقطه ای که بخواهد قطعه را شروع کند و درک بالایی از تمامی جزئیات قطعه داشته باشد و تمامی آنرا در ذهن بنوازد تا ببیند و درک کند که ذهن او چه چیزی از قطعه بر حافظه او ثبت نموده است بدون اینکه هیچ صفحه نوشته از نت داشته باشد . یک تمرین بسیار عالی، تمرینات ذهنی نوازندگی است .در این پژوهش از 8 هنرجوی پیانو (4 زن و 4 مرد) با رنج سنی 18 تا 29 سال و 3 سال سابقه نوازندگی استفاده شد . از هر هنرجو خواسته شد که 2 قطعه (تمرین 12 و 18 از کتاب برگمولر) را طی دو هفته برای اجرا آماده کنند. یک قطعه را با تمرین ذهنی (MP) و قطعه دیگر را با تمرین فیزیکی انجام دهند. هنرجویان به دوگروه تقسیم شدند . از یک گروه خواسته شد که تمرین 18 را ذهنی و تمرین 12 را فیزیکی تمرین کنند و از گروه دیگر خواسته شد که برعکس گروه اول عمل کنند. پس از پایان مدت دو هفته قبل از اجرای نهایی تمام هنرجویان (ذهنی و فیزیکی) اجازه داشتند نت قطعات مورد نظر را مطالعه کنند و برای خود بصورت آزمایشی پشت یک MIDI قطعه را برای خود اجرا کنند. سر انجام هنرجویان بدون استفاده از کاغذ نت و با تکیه بر حافظه قطعه مورد نظر را برای نتیجه گیری اجرا کردند. برای ارزیابی روش پیشنهادی از نرم افزار کیوبیس استفاده شد و مشخص گردید تعداد نت‌های زده شده با تمرین ذهنی در زمان مقرر به طور میانگین 319 نت بوده که نمرات متوسط برای RWT و NNP به ترتیب برابر 0.002 و 99.8 درصد نت ها می باشد ، یعنی به طور میانگین در قطعه شماره 12 ، 339 نت و در قطعه 18، 319 نت به صورت صحیح اجرا گردید. اما با توجه به تمرین فیزیکی، مقادیر نشان داده شده به مراتب کمتر و بدتر از تمرین ذهنی می باشد به گونه‌ای که مقدار نمره RWT و مقدار NNP به طور میانگین با توجه به اجرای قطعات توسط هنرجویان 0.034 و 97 درصد نت ها می باشد. یعنی به طور میانگین در قطعه 12، 326 نت و در قطعه 18، 312 نت به صورت صحیح اجرا گردید و ملاحظه گردید که بین مقدار NNP در تمرین فیزیکی و تمرین ذهنی تفاوت بسیاری وجود دارد. در نهایت با توجه به اجرای هنرجویان با تمرین ذهنی و مقایسه آن‌ها با تمرین فیزیکی ، می توان به این نتیجه دست پیدا کرد که قطعات اجرا شده با تمرین ذهنی، با تمرکز و آرامش بیشتری نسبت به زمانی که قطعات با تمرین فیزیکی انجام شده اند، اجرا می شود. واژگان کلیدی: هنرجو ، پیانو ، نت ، MP ، میانگین ، تمرین ذهنی ، RWT ،NNP
كلمات كليدي : هنرجو ، پیانو ، نت ، MP ، میانگین ، تمرین ذهنی ، RWT ،NNP
تاريخ دفاع : 1397-11-10