بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519401
نام و نام خانوادگي : محمد خسروی دانش
عنوان پایان نامه : بررسي تطبيقي ویژگي های اجرای ساز بربط ایراني و گيتار کلاسيک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : موسيقى
رشته/گرایش تحصيلي : نوازندگي سازجهاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سریر ,
چكيده : توجه موسیقی‌دانان قدیم به ساز بربط و کاربرد آن به منظور تبییـن عملی-‌نظری موسیقی و نگارش نغمات به زبان موسیقیایی رایج آن دوران، نشانگر اهمیت این ساز در نظام نظری موسیقی ایران است. این ساز مادر سازهای بسیاری منجمله گیتار کلاسیک است. لذا در این پژوهش هدف نگارنده شناسایی تفاوت‌ها و شباهت‌ها و مطالعه تطبیقی ویژگی های اجرای ساز بربط ایرانی و گیتار کلاسیک است. محقق در راستای مطالعه تزبیقی این دو ساز به دنبال پاسخ این پرسش است، چگونه می توان ویژگی های اجرایی ساز بربط ایرانی و گیتار کلاسیک را تبیین نمود؟ در این پژوهش که از نوع بنیادی است و به روش تحلیلی- توصیفی انجام می‌شود، از روش کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری اطلاعات بهره برده است در این راستا با سه تن از هنرمندان و اساتید(نیما فرخی، فرزین طهرانیان و علی پژوهشگر) در زمینه ساز بربط و گیتار کلاسیک مصاحبه نموده است. نتایج پژوهش نشان میدهد با این که ریشه ساز گیتار کلاسیک از ساز بربط است اما نمیتوان موسیقی سنتی ایران را با آن نواخت و به دلیل نوع کوک و فرت‌های آن برای موسیقی غرب مناسب است. بربط دارای تکیه یا آکسون بوده و بر پایه ملودی و تحریر موسیقی ایرانی طراحی شده است. واژه‌هاي كليدي: سازهای ایرانی، سازهای جهانی، گیتار کلاسیک، بربط
كلمات كليدي : سازهای ایرانی، سازهای جهانی، گیتار کلاسیک، بربط
تاريخ دفاع : 1397-11-09