بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۸۹۰۶۶۵۲۸۵۰۰
نام و نام خانوادگي : فاطمه سرافراز
عنوان پایان نامه : ناسیونالیسم در تئاتر سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۲
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
فرهاد مهندس پور
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد حسین ناصربخت
چكيده : رضاخان در دوره ای به قدرت رسید که دنیای تئاتر با جنبش مشروطه جانی دوباره گرفته بود و با ترجمه آثار غربی میرفت که هویت جدیدی پیدا کند. او نیز تلاش کرد درکنار لایه ی فیزیکی تمدن یعنی پیشبرد راه آهن، جاده سازی و شهرسازی به لایه فرهنگی، روانی و رفتاری تمدن نیز بپردازد و در این شرایط ناسیونالیسم را در همه ی ارکان جامعه و سیاست و فرهنگ پیاده کند. در حالی که او ناسیونالیسم را با همرنگ سازی و پرداختن به گذشته ی ایران باستان یکی می دانست موضوع مورد بحث ما یعنی تیاتر بر تنوع فرهنگی استوار است تنوع فرهنگی در کنارتقویت پایه های سنتی این هنر. با توجه به این که در کشور ما فرهنگ همواره تحت تاثیر سیاست بوده است در این نوشته سعی کرده ام ضمن پرداختن به ریشه های عقب ماندگی در ایران دلیل روی آوردن رضاخان به مدرنیته و متعاقب آن ناسیونالیسم از سوی روشنفکران و اهل قلم و اعمال این مفهوم بر فرهنگ، سیاست، اجتماع و تئاتر را مورد بررسی قرار دهم. در نهایت به این پرسش پاسخ بدهم که ناسیونالیسم تا چه میزان توانست در تئاتر سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۲ تاثیر بگذارد. واژه های کلیدی: مشروطیت، رضاخان، عقب ماندگی ایران، ناسیونالیسم و تیاتر سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۲
كلمات كليدي : مشروطیت، رضاخان، عقب ماندگی ایران، ناسیونالیسم و تئاتر سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۲
تاريخ دفاع : 1391-02-20