بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940264317
نام و نام خانوادگي : سمیه ولی زاده
عنوان پایان نامه : سیری بر مفهوم بازنمایی تا عصر هنر آوانگارد(پایان هنر)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از مفاهیم مهم و اساسی در حوزه هنر ، به خصوص فلسفه هنر مفهوم بازنمایی است.اصطلاحی که از ابتدای طول تاریخ تا به امروز در نوسان و تغییرات عمده ای قرار گرفته و مورد نظر فلاسفه و نظریه پردازان گوناگونی چون کانت، هال با نظریه سگانه خود بازتابی ، تعمدی ، بر ساختی بازنمایی (هال(1.P.1997. ، آثار میشل فوکو درباره تاریخ گفتمان هم ارز فر هنگی بازنمایی (روجک (61:2007 ، نگاه گودمن به جهان که بر گرفته از اجتماعی است که از طریق اشکال مختلف دانش ، از دانش روزمره گرفته تا اشکال متفاوت علم و هنر( فلیک. (31.P.2005 تا مامسیس افلاطون در هنر را به ما نشان می دهند . حال آنکه مقاله حاضر بر آن است تا مفهوم بازنمایی وسیر صعود و نزول تاریخی آن را مورد ارزیابی قرار دهد ، سپس این مفهوم را با مباحث جامعه شناسی هنر آوانگارد پاپ آرت که در مقابل با خودبیانگری جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی قد علم کرده بود قرار میدهیم جایی که نقطه عطف بازنمایی است ، عصری که بازنمایی دوباره خود را باز می یابد و مفهوم خود را به عناصر تصویری باز می گرداند. دراین روند از طریق جامعه شناسی هنر پاپ آرت ،دیدگاه فلسفی آرتور دانتوو هنرمندان برجسته ای که نقش عمده ای در بازنمایی نوین داشته اند همچون مارسل دوشان ، رابرت راشنبرگ ، جاسپر جانز و اندی وارهول اشاره ای مختصر خواهیم داشت ،از طرفی بر اساس رابطه علی و ومعلولی که میان مفهوم بازنمایی ، زندگی و جامعه ای که در آن زندگی میکنیم وجود دارد و علاوه بر آن ، تحلیل و بررسی موردی بر آثار جامعه شناسانه ی هنر پاپ آرت روش تحقیق پژوهش را علی-توصیفی-تحلیلی انتخاب نمودیم. پژوهش حاضر برآن است تا گامی در روند درک بهتر مفهوم بازنمایی باشد . واژه های کلیدی : بازنمایی ، فلسفه ، هنر پاپ آرت ، اکسپرسیونیسم انتزاعی ،کلمنت گرینبرگ، آرتور دانتو ،
كلمات كليدي : بازنمایی ، فلسفه ، هنر پاپ آرت ، اکسپرسیونیسم انتزاعی ،کلمنت گرینبرگ، آرتور دانتو
تاريخ دفاع : 1397-06-17