بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930374261
نام و نام خانوادگي : محبوبه زارع شیادهی
عنوان پایان نامه : تجلی نور در نقاشیهای ایران با تاکید بر دوره صفوی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حبیب اله صادقی
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از تحقیق حاضر بررسی تجلی نور در نقاشی‌های ایران با تأکید بر دوره صفوی است. پایان‌نامه‌ی حاضر در پنج فصل تدوین گردیده که فصل اول مربوط به کلیات تحقیق میباشد، در فصل دوم به بررسی مفهوم چیستی نور و جایگاه آن در قران و نظر فلاسفه پرداخته شد، فصل سوم مربوط به جایگاه نور و تاریکی در تمدن‌های مختلف است، فصل چهارم تجزیه‌وتحلیل آثار منتخب از دوره صفوی و نهایتاً فصل پنجم به بحث و نتیجه‌گیری اختصاص داده‌شده است. در راستای هدف تحقیق 5 فرضیه مطرح گردیده و برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز پژوهش از منابع و تحقیقات صورت گرفته و آنالیز چند اثر از دو هنرمند بنام دوره اول صفوی و چند اثر از رضا عباسی متعلق به دوره دوم صفوی (مکتب اصفهان) استفاده شد. داده‌های اولیه طی تحقیقات کتابخانه‌ای و با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از اسناد و تحقیقات موجود آثار سلطان محمد تبریزی، کمال‌الدین بهزاد و رضا عباسی در پژوهش پیش رو مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و با استناد به اطلاعات به‌دست‌آمده از پیشینه فکری و نظری پژوهش به سؤالات تحقیق پاسخ داده شد و می‌توان نتایج به‌دست‌آمده را این‌گونه توصیف کرد که نور در آثار نگارگری ایران مفهومی الهی دارد که برخاسته از ماهیت و تعریف آن نزد عرفا و آموزه های دینی است. در این آثار نور منبعی لایزال دارد و بر همه چیز یکسان می تابد و سایه حذف می گردد چون هنرمند نمودی از عالم مثال را به نمایش می گذارد، تیرگی و روشنی رنگ ها نقش نور و سایه را بر عهده دارند. استفاده از رنگ به جای نور براساس حکمت نوریه سهروردی تا دوره اول صفوی پابرجاست اما در دوره دوم با نفوذ نقاشی غربی ما شاهد کم رنگ شدن تجلی های نور در رنگ و آثار رنگی هستیم و این آثار ناب جای خود را به تک پیکره های بی رنگ و گاهی با چند رنگ محدود می دهند.
كلمات كليدي : تجلی نور، نقاشیهای ایران، صفوی
تاريخ دفاع : 1395-09-15