بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940183844
نام و نام خانوادگي : سمیرا عامری
عنوان پایان نامه : تحلیل نگاره های نبرد رستم در شاهنامه تهماسبی بر مبنای نقد کهن الگو
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : غلامعلی حاتم ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جمشید حاتم ,
چكيده : نقد کهن الگویی، رویکردی تلفیقی و میان رشته ای است که بر پایة مطالعات علومی چون روان شناسی، انسان شناسی، تاریخ ادیان و تاریخ تمدن، به تحلیل متون می¬پردازد. به همین منظور در این پایان نامه، چند نگاره از مکتب تبریز با تأكيد بر نگارگری شاهنامة تهماسبی، با دیدگاه کهن الگویی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و چگونگی تجلی نمودهای خیر و شر در آنها بررسی و تلاش شد تا با شیوه ای توصیفی تاریخی، به شناختی هرچه عمیق¬تر به نوع نگرش هنرمند نگارگر دست یابد. هدف تحقيق در شناسایی و دسته¬بندی شاخصه¬های کهن الگویی نبرد رستم در نگاره¬های شاهنامه تهماسبی است که بر ساختار و بیان هنری نسخة تهماسبی مؤثر بوده است. به منظور رسیدن به این هدف شناسایی منابع ادبی و تاریخی و هنری ضروری است. شناسایی منابع از طریق کتابخانه و جمع آوری اطلاعات به وسیلة فیش برداری بوده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به شيوة کیفی صورت گرفته است. از طریق توصیف و تحلیل داده¬هایی که از تجزیه و تحلیل به دست آمده بود، یافته¬ها و نتایج به این شرح تدوین شده است: معادل تصویری کهن الگوها در اشعار فردوسی، به طور مستقیم در نگاره¬های شاهنامه تهماسبی مشاهده شد. به همین دلیل تنوع و تعدد عناصر تصویری با این کارکرد در نگاره¬های نبرد رستم در شاهنامة تهماسبی مشاهده می¬گردد. هنرمند نگارگر با آگاهی از اساطیر و اعتقادات به نیروهای خیر و شر، به تصویرگری و رمزپردازی آن پرداخته است. پس از بررسی نگاره¬هایی، که متضمن نبرد رستم هستند، می¬توان به حضور کهن الگوها در شاهنامه تهماسبی در سه زمینه شخصیت¬های کهن الگویی ، نمادهای کهن الگویی و موقعیت¬ها و اعمال کهن الگویی پی برد. واژگان کلیدی: نگارگری دورۀ صفوی، شاهنامة تهماسبی، کهن الگو، اساطیر.
كلمات كليدي : نگارگری دورۀ صفوی، شاهنامة تهماسبی، کهن الگو، اساطیر.
تاريخ دفاع : 1397-10-17