بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950005385
نام و نام خانوادگي : مرضیه اکبرنژاد چاري
عنوان پایان نامه : کارکرد آرای روانشناختی رفتارگرایان در شخصیت پردازی بزهکاران با نگاهی به نمایشنامه "در اعماق" ماکسیم گورکی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
ناصر باباشاهی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سیمین امیریان خفاچه ,
چكيده : انسان موجودی است پیچیده و تحقیق درباره وی کاری است دشوار. رفتارگرایی نخستین مکتب روان شناسی نبود که به حوزه یادگیری و آموزش نظر داشت. اما بسیار زیاد در این حوزه تاثیر گذار بود. در این تحقیق از رویکرد رفتارگرایی در روان شناسی شخصیت استفاده می شود تا شخصیت پیچیده انسان را بهتر درک کنیم و برای نوشتن متنی جذاب (درام) با شخصیتهایی به یاد ماندنی استفاده کنیم. زیرا تئاتر، صورت پندارین جهان واقعی و زندگی واقعی است که در والاترین مرحله، نظام و جایگاه هنر را به دست می آورد. در این متن رویکرد اصلی و نگاه اصلی به شخصیت های بزه کار از طبقه فرودست است. این رویکرد به ما نشان می دهد که چگونه محیط، رفتار و اعمال شخصیت ها، و همچنین پاداشها و تنبیه هایی را که در ازای رفتارشان از گذشته تا به امروز دریافت کردند، در آینده آنها و رفتارهایشان تاثیر می گذارد. هدف عمده رفتارگرایان تعیین یا کشف قوانین حاکم بر یادگیری بود، چرا که یادگیری عامل واقعی و عینی رفتار است و زیر بنای نظریه ی آنها عینیت گرایی و تاکید بر کارایی بود. محیط یادگیری در رفتارگرایی نقش بسیار مهمی دارد و در کلیه حالت ها رفتار تحت کنترل محیط در می آید، پس در ادبیات نمایشی در این دیدگاه یکی از چیزهایی که بسیار مهم است و باید در نگارش درام به آن دقت زیادی داشت تا شخصیت پردازی درست در بیاید، توجه بسیار زیاد به محیط و پیرامون و اطرافیان شخصیت یعنی دیگر شخصیتهای نمایشنامه است که نشان می دهد شخصیت تحت تاثیر آنها و با استفاده از رویکرد یادگیری دست به چنین اعمالی زده است. کلید واژگان: روان شناسی- شخصیت- محیط- رفتارگرایی- بزه کاران- یادگیری- نمایشنامه
كلمات كليدي : روان شناسی- شخصیت- محیط- رفتارگرایی- بزه کاران- یادگیری- نمایشنامه
تاريخ دفاع : 1397-06-11