بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940442860
نام و نام خانوادگي : یاسمین مهرایی
عنوان پایان نامه : نشانه شناسی جایگاه تصویر زن در تبلیغات نشریات دهه 50 ایران (مطالعه موردی: نشریات زن روز، اطلاعات بانوان و دنیای زن)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پرناز گودرزپروری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نشانه شناسی مطالعه نماد ها و علم نشانه ها است. در علم نشانه شناسی مشخص می¬شود که نشانه ها از چه تشکیل شده¬اند. نشانه امری عینی و ملموس است و جایگزین پدیده¬ای می¬شود که غایب است. با استفاده از نشانه شناسی می¬توان به عمق هرچیزی دست پیدا کرد. هدف آن شناخت و تحلیل نشانه¬ها و نمادها که به صورت زبان گفتاری یا نوشتاری در آمده¬اند، است.در این پژوهش نیز با استفاده از نشانه شناسی به جایگاه تصویر زن در تبلیغات دهه 50 پرداخته شده است. زنانی که نیمی از تاریخ ایران هستند. نیمه ای که در تمام دوران¬ها، سرنوشت ساز و تاریخ ساز بوده¬اند. هر چند در مقاطعی از تاریخ به دلایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حضور آنها کم¬رنگ¬تر می¬شود. زنان در عصر پهلوی بخصوص در دهه¬های آغازین آن به مانند دوره¬های پیشین در چارچوب نظام سنتی محصور بودند و تنها جایگاه همسر و مادر نقش ایفا می¬کردند و نقش اصلی آنها تنها در برابر خانواده معنی می¬یافت.اما با تمام ظلم ها، نادیده گرفتن ها و محدودیت هایی که جامعه از دیرباز تا کنون بر زنان روا داشته است و با توجه به سوالاتی مانند اینکه آیا از زن به دلیل مصرف¬¬گرا و بی¬تفکر بودن و یا به دلیل جاذبه¬های جنسی از آن استفاده می¬شود؟ و یا اینکه همیشه زن را در نقش زنی خانه¬دار و مادری مهربان می بینند؟ پیش آمده بود، به این نتیجه می¬رسیم که زنان توانسته اند با تمام مشکلات و محدودیت¬ها تا حدودی جایگاهی برای خود در جامعه پیدا کنند و قابل احترام شوند و در آگهی های دهه50 میبینیم که از زن فقط به منظور مصرف گرا بودن یا جاذبه های جنسی استفاده نشده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از دو شیوه¬ی کتابخانه¬ای و اسنادی به جمع آوری مطالب و آگهی¬ها پرداخته شده است و با استفاده از مجلات زن روز، اطلاعات بانوان و دنیای زن به تحلیل 12 آگهی پرداخته شده است. واژگان کلیدی: تصویر زن، رویکرد نشانه شناسی، تبلیغات مجلات، زن روز، اطلاعات بانوان، دنیای زن.
كلمات كليدي : تصویر زن، رویکرد نشانه شناسی، تبلیغات مجلات، زن روز، اطلاعات بانوان، دنیای زن.
تاريخ دفاع : 1397-09-07