بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950507230
نام و نام خانوادگي : تهمینه جاودسخن
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی موسیقی و فرهنگ"عاشیق های آذربایجان، وشمال های لرستان وگودارهای مازندران" با رویکرد نظریه کارکردگرایی مالینوفسکی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
چكيده : موسیقی از زنده ترین بخش فرهنگ فولکلور اقوام است . پرداختن به موضوع موسیقی و فرهنگ اقوام در ایران ، از آنجایی که کشوری است با دیرینه فرهنگی ،بسیار مهم است .عدم توجه به موسیقی و فرهنگ اقوام تبعاتی چون از بین رفتن یا فراموشی را در پی دارد . پژوهش حاضر می کوشد به بررسی تطبیقی و جایگاه موسیقی در فرهنگ های عاشیق های آذربایجان ،توشمال های لرستان و گودار های مازندران می پردازد.همچنین به بررسی کارکرد گرایی با رویکرد نظریه مالینوفسکی نیز در سه فرهنگ مورد مطالعه این مقاله می پردازد . گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه ای و مصاحبه با مردمانی از فرهنگ و اقوام مورد مطالعه،انجام شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. آنچه در این پژوهش آمده تحلیل و تطبیق این سه فرهنگ از مناظری مانند:کارکردگرایی،جامعه شناسی موسیقی،محیط شناسی فرهنگی ،اتنوموزیکولوژی و نشانه شناسی هنر است.همچنین به معرفی موسیقی و هنر ایشان پرداخته است . زندگی فردی،موقعیت اجتماعی،شغل ایشان،مکان زندگی،ویژگی های فرهنگی و ادبیات آنها نیز پرداخته است. با توجه به غنی بودن ریشه های فرهنگی و پیشینه هنری ایشان،پرداختن به مقوله های فرهنگی، هنری و اجتماعی ایشان می تواند آنها را به مردم ایران و جهان معرفی کند. واژگان کلیدی:اتنوموزیکولوژی،توشمال،جامعه شناسی موسیقی ،عاشیق،کارکردگرایی مالینوفسکی ،گودار
كلمات كليدي : اتنوموزیکولوژی،توشمال،جامعه شناسی موسیقی ،عاشیق،کارکردگرایی مالینوفسکی ،گودار
تاريخ دفاع : 1397-10-12