بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940009751
نام و نام خانوادگي : مهناز عبدبهزاد
عنوان پایان نامه : جایگاه تربیت در نمایشنامه¬های ویژه¬ی کودکان و نوجوانان در دهه¬ی اخیر(سالهای95-1385)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از مهم ترین موضوعاتی که پیش روی فعالان عرصه نمایش کودک و نوجوان قرار دارد چگونگی مواجهه تعلیمی و آموزشی این متون با کودکان می باشند.تعلیم و تربیت به وضوح یکی از مهم ترین کنش های انسانی است که در دوران کودکی و نوجوانی رخ می دهد، امروزه شیوۀ تعلیم و تربیت از رویکرد سنتی و حافظه‌محور به سمت رویکرد تعلیم و تربیت تأملی و تفکرمحور جهت‌گیری کرده است و در این تحقیق ضمن بررسی نمایش نامه ها و متون مهم تاثیر گذار بر روی نمایشنامه های کودک و نوجوان به این موضوع پاسخ داده شد که در روند یک دهه اخیر این نمایش نامه ها چه اتفاقی افتاده و ایا این نمایش نامه ها دارای حدا اقل تاثیر گذاری تعلیمی روی کودکان و نوجوانان یودند یا خیر،و اینک چه رویکردهای می تواند بر بخش های آموزشی نمایش نامه ها موثر باشند و از انواع شیوه های نمایش کدام یک موثر تر از دیگران می باشد ،هدف از این پژوهش پاسخگویی به مسائل پیش روی نمایش کودکان و نوجوانان بوده و در این پژوهش از روش کتابخانه ای در گرداوری اطلاعات استفاده کرده و هم چنین به عنوان کار عملی نمایشنامه ای نگارش گردیده است ،در نتیجه این پژوهش مشخص شد که همچنان و در دهه گذشته نیز نمایش نامه ها و به طور کلی نمایش در حوزه کودک و نوجوانا دارای ضعف های متعددی است و تاثیر گذاری اموزشی و تعلیمی چندان ندارد. کلید واژه-تئاتر،نمایشنامه،کودک و نوجوان،دهه جاری ۸۵-۹۵
كلمات كليدي : تئاتر،نمایشنامه،کودک و نوجوان،دهه جاری ۸۵-۹۵
تاريخ دفاع : 1396-11-01