بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519448
نام و نام خانوادگي : طلايه طالائي
عنوان پایان نامه : روانكاري رنگ ها و شعر تئاتري در آثار فدريكو گارسيا لوركا و تبديل ايده ي شعري به اجراي صحنه اي
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : هومن حاجی کندی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در روانشناسی نوین،«رنگ» یکی از معیار های سنجش شخصیت است. روانشناسی رنگ «ماکس لوشر»، در زمینه شناخت شخصیت انسان از طریق لکه های رنگین جوهر، نظریه ای جدید است. فدریکو گارسیا لورکا، از جمله شاعرانی است که در شعر خود بارها طیف های مختلف رنگی را به کار برده است؛ او مانند منشوری رنگ ها را تفکیک می کند، در آثارش به رنگ ها توجه خاصی دارد وهر کدام از رنگ ها برای القای حس خاصی در کارکتر و یا صحنه قرار دارند او به زبان رنگ ها آشناست، شاعر بودن او باعث شده که در اجرای تئاتر هم به راحتی بتواند از وزن ها کمک بگیرد فضا را همان طور که هست واقع گرایانه و مخلوطی از رمانتیک نمایش دهد و اینجاست که ایده یک شعر زمانی که تبدیل به اجرای صحنه ای می شود با درست قرار گرفتن هر عنصر سرجای خودش، شبیه به یک شعر غنایی است با ریتم های درست و بجا. به عبارت بهتر، گزینش واژگان و توجه به رنگ های ویژه، بیانگر شخصیت و تصویری از خُلق و خوی هر فرد است. اما کاربرد فراوان رنگ، از رویکرد های خاص این شاعر معاصر است. در این پژوهش، با بهره گیری از نظریه روانشناسی رنگ ماکس لوشر رنگ های به کار رفته در آثار نمایشی فدریکو گارسیا لورکا تحلیل می شود و با روشی علمی و کاربردی، تصویری دقیق و منطقی از اندیشه ها و نگرش های شاعر ارائه می گردد. واژگان کلیدی: تحلیل روانشناسی رنگ، ماکس لوشر، فدریکو گارسیا لورکا، اجرای صحنه ای
كلمات كليدي : تحلیل روانشناسی رنگ، ماکس لوشر، فدریکو گارسیا لورکا، اجرای صحنه ای
تاريخ دفاع : 1397-11-08