بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930357115
نام و نام خانوادگي : طلیعه بحرینی
عنوان پایان نامه : کاربرد امکانات چاپ صنعتی در خلق آثار هنری معاصر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
عبد الحمید پازوکی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
بهنام جلالی جعفری
چكيده : در این پژوهش به بیان مسئله که تاثیر گذاری چاپ صنعتی بر هنر نقاشی مدرن پرداخته است و مثال هایی از مکتب سبک پاپ آرت برای اثبات سوال و فرضیه آورده شده است . این پایان نامه به روش توصیفی تحلیلی و گرد آوری مطالب ، کتابخانه ای و از طریق سایت های گوناگون هنری انجام پذیرفته است و به هدف اصلی که آیا صنعت چاپ در فرایند پیشرفت خود به خلق آثار هنری به ویژه در هنر مدرن کمک کرده است ، به جواب مثبت رسیده است .به ویژه در هنر مدرن که نقاشان برای خلق آثار خود از صنعت چاپ بهره می برند .در این پایان نامه از فلسفه مکتب فرانکفورت که به تکثیر چاپ و تاثیر آن بر آثار هنری و هنر عامه گذاشته برای چارچوب نظری استفاده کرده به ویژه از نظریات بنیامین که تأثیر بسزایی در ضرر و زیان تکثیر آثار هنری از طریق چاپ بیان داشته است . كليد واژه ها : صنعت چاپ، هنر مدرن ، نقاشی مدرن ، تکنیک
كلمات كليدي : صنعت چاپ، هنر مدرن ، نقاشی مدرن ، تکنیک
تاريخ دفاع : 1395-06-10