بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950496950
نام و نام خانوادگي : فاطمه تائب
عنوان پایان نامه : شخصيت شناسی نقاشی کودکان زیر هفت سال(ایران، هند، بلغارستان)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حبیب توحیدی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : پرویز حیدری زاده ,
چكيده : یکی از راه‌ها و وسایل پرورش کودکان که معمولاً کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد ولی قبل از هر وسیله و پیش ازهر چیز دیگر می‌تواند به آموزش کمک کند نقاشی است. رنگ و تصویر بیش از هر چیز دیگر ذهن بچه را متوجه خود می‌کند و در عین حال وسیله‌ای است که بچه قبل از هر چیز می‌تواند به خلق آن بپردازد. برای درک رنگ و تصویر کافی است که چشم بببیند و برای خلق ان کافی است که بچه دست در رنگ کند و آن را بر در و دیوار یا روی هر چه که دم دستش باشد حتی به سر و صورت و لباس خود بمالد. اگر نقاشی عمیق‌ترین وسیله آموزش کودک نباشد می‌توان گفت یکی از مهمترین و اولین وسیله آموزش اوست. درتحلیل و بررسی آثار کودکان و بزرگسالان، بنای کار می‌باید براساس شرایط زیست و زندگی اجتماعی شان باشد. تنها از این رهگذراست که می‌توان معلوم کرد زندگی روزانه چه اثری در کار آنان به جای گذارده است. درمورد کودکان، این کار اسان است. زیرا کودکان به سادگی از زندگی عادی روزانه و همچنین از خواست‌ها و آرزوهایشان، یعنی زندگی ذهنیشان متأثر می‌شوند. این پژوهش که با هدف توجه ویژه به آثار بچه های کمتر از هفت سال و پیدا کردن نقاط مشترک در آثار آنهاست، با روش توصیفی تحلیلی، جمع آوردی مطالب کتاب خانه ای و میدانی میاشد که در نتیجه این پژوهش تاثیر پذیری کودکان از فرهنگ، محل زندگی، آداب و رسوم و همچنین مذهب است که با کمی آموزش یا بی توجه میتواند اثر مثبت یا منفی در ذهن کودکان ایفا کند. کلید واژه: شخصیت شناسی، نقاشی کودکان ، ایران، هند، بلغارستان.
كلمات كليدي : شخصیت شناسی، نقاشی کودکان ، ایران، هند، بلغارستان.
تاريخ دفاع : 1397-10-30