بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930317685
نام و نام خانوادگي : راضيه درزي
عنوان پایان نامه : تجزيه و تحليل فضاي تهي(خلاء) در هنر ذن و تأثير آن بر تصويرگران معاصر غرب
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
فيروزه كشاورزي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
عليرضا قاراخاني
چكيده : هنر ذن و خلاء در آن به گونه ای ست که با اندیشه و باور های ماورالطبیعه در ارتباط است و نمی توان آن را تنها یک اتفاق کشف شده دانست، بلکه در درون انسان به جستجو و شناسایی جهان اطراف او می‌پردازد تا او را با خود آشتی دهد شناسایی ریشه ها و فلسفه‌یی که در هنر ذن نهفته است هر یک از هنرمندان را بر آن داشته تا از ظن خویش ازآن تاثیر پذیرند. فضای خلاء در هنر ذن از جایگاه ویژه ای برخوردار است که مورد توجه بسیاری از هنرمندان قرار گرفته است. در این پژوهش که از روش توصیفی و تحلیلی برای جمع آوری اطلاعات بهره برده شده به بررسی و تاثیر این اندیشه در آثار سه تصویرگر معاصرغرب پرداخته شده تا ریشه های فکری و تاثیرات متفاوت آن را بشناسیم و در نتیجه باید دانست آنچه بسیار با اهمیت است وجود یک اندیشه واحد اما با نتایج متفاوت از یکدیگراند، گویی هنرمندان با ذهنی آگاه از اندیشه‌ی ذن آن بخشی را دریافت کرده‌اند که بدان تمایل و گرایش داشتند و با اندیشه و باور‌های شخصی و ملی خود در آمیخته اند.
كلمات كليدي : تجزيه و تحليل، خلاء، هنر ذن، تصويرگران
تاريخ دفاع : 1395-10-08