بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930624195
نام و نام خانوادگي : علی عباسی امجد
عنوان پایان نامه : "خدا" در نمایشنامه های هارولد پینتر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد رایانی مخصوص ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : هومن حاجی کندی ,
چكيده : در اين رساله سعي بر آن است كه با توجه به شناخته شدن هارولد پينتر به عنوان يك نمايش نامه نويس نهليست اثبات شود كه اين نويسنده نهليست نبوده و به وجود خدا در آثارش اشاره دارد و به وجود خدا اعتقاد دارد كه اين مهم با بررسي جهان بيني نويسنده و آثارش ميسر شد. هدف اصلي اين نوشتار بررسي نقش و باور به خدا در نمايش نامه هاي ترجمه شده ي بيشتر است. از اهداف ديگر اين رساله شناسايي و تحليل مؤلفه ها و شاخص هايي است كه براي يافتن نشانه هاي خداباوري در آثار و انديشه هاي هارولد پينتر مي توان از آنها بهره جست. نوع روش تحقيق در اين رساله تحليلي- توصيفي است. پينتر كسي است كه در آثارش آميخته اي از انديشه هاي خداناباورانه و جهان بيني خدا محور و مذهبي در كنار هم بروز و ظهور يافته است. نكته ي آثار او در باب خداباوري اين است كه پينتر به صورت مستقيم به طرح مباحث و ديالوگ هاي اعتقادي نپرداخته ولي در خلال گفتگوها از واژگان و عباراتي استفاده مي كند كه همگي نشان از وجود بارقه هايي از خداباوري در انديشه و جهان بيني او است.
كلمات كليدي : خدا، نمایشنامه، هارولد پینتر
تاريخ دفاع : 1397-06-21