بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910842860
نام و نام خانوادگي : حميده صبوحي
عنوان پایان نامه : جستاری در پیکره های ایزد بانوان باروری پیش از تاریخ (ایران و بین النهرین)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : غلامعلی حاتم ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ایزدبانوان باروری، ایزدان محافظ حاصلخیزی و ناظر بارداری و تولد در بسیاری از تمدن¬های چندخدایی هستند. گرچه اندیشه یافتن کاربرد آثار بدست آمده از مردمان پیش از تاریخ، راهی جز به گمان نمی¬برد؛ اما با تکیه بر اساطیر به جای مانده از عهد تاریخی و داستان¬های فولکلوریک، می¬توان کارکردهای زیر را برای پیکرک¬های خدایبانوان باروری برشمرد: 1- تجسم ایزدبانوی مورد پرستش در منطقه، که غالباً خدای زمین و آب¬های و در ارتباط با عشق، باروری و حاصلخیزی است. 2- استفاده در آیین¬های باروری زمین، دام و انسان، آیین¬های بلوغ، درمان بخشی زنان سترون و یاری بانوان به هنگام زایمان. 3- نماد مادر، برای قرار دادن در مقابر کودکان در گذشته و همراهی آنان در سفر پس از مرگ. این پژوهش به بررسی خدایبانوان مرتبط با باروری و حاصلخیزی و پیکرک های آنان در ایران باستان و میانرودان (بین النهرین) پیش از تاریخ می¬پردازد. کلید واژگان: پیکرک، ایزدبانوان باروری، ایران باستان، بین النهرین، پیش از تاریخ
كلمات كليدي : پیکرک، ایزدبانوان باروری، ایران باستان، بین النهرین، پیش از تاریخ
تاريخ دفاع : 1395-04-12