بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 890662723
نام و نام خانوادگي : آروين مؤذن زاده
عنوان پایان نامه : جايگاه نقد در تئاتر معاصر ايران(بين سالهاي 80 تا 90)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امير دژاکام
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : هومن حاجی کندی ,
چكيده : در این تحقیق تلاش می شود جایگاه نقد تئاتر و منتقدین در تئاتر معاصر ایران ارزیابی شود و تاثیر آن در کارگردانی یک اثر نمایشی از طریق معرفی نقدهای تاثیرگذاری که در طول دهه 80 توانستند مخاطبان را با خود همراه کنند و در اجرای یک اثر نمایشی موثر بوده اند، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این تحقیق به دلائل ممتاز شدن یک نقد و منقد تئاتر نزد مخاطبان و هنرمندان از طریق پرداختن به نقدهای منتقدانی که از تحصیلات آکادمیک برخوردارند و در طول 10 سال گذشته نیز فعالیت مستمری در زمینه نقد نویسی داشته اند،اشاره می شود و جایگاه یک منتقد در تئاتر کشور و تاثیر آن بر جامعه نیز مورد توجه قرار می گیرد. واژهای کلیدی: نقد، تئاتر، منتقد.
كلمات كليدي : نقد، تئاتر، منتقد.
تاريخ دفاع : 1392-06-21