بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920523342
نام و نام خانوادگي : حامد مختارانی
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر موسيقی ارکسترال و نوازندگان، در فضاهای برگساری ارکستر با رویکرد نيازمندی UCD های انسانی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مسعود محمودخان شیرازی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
چكيده : با استفاده از نقشه ذهني آناليز موضوع پرداخته شد و فاكتورهاي اصلي بدست آمد در گام هاي بعدي استفاده از پژوهش ها و مصاحبه هاي ميداني با نوازندگان اركستر سمفونيك بود كه مباحث تئوري كامل شد . مرحله بعدي متدولوژي طراحي مشخص شد و روند پروژه ادامه يافت سپس به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شد . پس از ان ايده پردازي اوليه و طراحي هاي چندگانه صورت گرفت كه در نهايت طرح برتر انتخاب شد با توجه به طرح موجود متريال مورد مصرف و روشهاي ساخت و توليد مشخص گرديد در نهايت توجيه پروژه و جواب فرضيات ارائه شد و در انتها نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات اتمام پروزه اعلام شد
كلمات كليدي : بررسی - -موسيقی -ارکسترال -نوازندگان- ارکستر UCD
تاريخ دفاع : 1397-11-06