بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930592660
نام و نام خانوادگي : ابراهيم اسكندري تربقان
عنوان پایان نامه : بررسي و تحليل موضوعي آثار ديوارنگاري شهري با تأكيد بر هنر گرفيتي در سه دهه اخير
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
عبدالحميد پازكي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
ايرج اسكندري تربقان
چكيده : هنر گرفيتي به عنوان يک پديده‌ هنري از جمله دستاوردهاي عصر پسامدرن است. پژوهش حاضر با هدف درک رويه‌هاي گفتماني غيررسمي درون جامعه از طريق معرفي آثار ديوارنگاري به شيوه‌ گرفيتي است و در اين رابطه به دنبال پاسخي براي اين سؤال است که آيا نقوش ديواري مي‌تواند در جهت تحقق ارزش‌هاي اجتماعي فرهنگ‌سازي کند؟ براي فهم دقيق‌تر متن آثار با رويکردي مبتني بر نظريات متفکرين پساساختارگرا به بحث پيرامون اين پديده پرداخته و سعي در واکاوي آثار از منظر موضوعي دارد. اين پژوهش به روش توصيفي، تحليلي با تأکيد بر آثار گرفيتي در تاريخ معاصر پرداخته و اطلاعات و آثار مربوطه نيز به شيوه‌ي اسنادي و مطالعات ميداني صورت پذيرفته است. واژگان کليدي: ديوارنگاري- گرفيتي- هنر- استنسيل آرت- استيکر آرت
كلمات كليدي : ديوارنگاري- گرفيتي- هنر- استنسيل آرت- استيکر آرت
تاريخ دفاع : 1397-06-12